Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel Jaarverslag 2021 CMWW

Jaarverslag 2021 CMWW

CMWW kiest voor een beknopt en kernachtig jaarverslag over 2021!

Aanvullend aan de cijfers enkele uitspraken van de leiding CMWW over alweer een bijzonder jaar!

Maria Wetzels en Jan van de Venne

Maria Wetzels, voorzitter bestuur

“Zorg met elkaar voor elkaar! In coronatijd bleek eens te meer hoe waardevol dit is. Dan blijven we ook in de toekomst sterk verbonden.”

“Om het contact niet te verliezen met echte probleemjongeren die in crimineel gedrag dreigen te vervallen, is er in 2021 een plan opgesteld voor de inzet van een straathoekwerker. De start zal in 2022 zijn.”

“Alle digitale mogelijkheden om contact te hebben zijn maximaal benut. Waar we onze vrijwilligers voorheen op één grote bijeenkomst bedankten voor hun inzet, is dat nu in veel kleinere groepjes gebeurd. En misschien nog wel vaker dan voorheen, omdat het juist in een jaar met zoveel coronabeperkingen extra belangrijk is om in verbinding te blijven. Voor 2022 wordt het zaak om weer een goede balans te vinden tussen fysieke en digitale activiteiten.”

“Dit type werk is niet voor iedereen weggelegd. Je bent immers vooral bezig met ‘problemen van anderen’. Hoewel dat veel voldoening kan geven, vergt het ook veel van medewerkers en vrijwilligers. Daarom besteden we veel aandacht aan deskundigheidsbevordering, coaching en begeleiding.”

Jan van de Venne, directeur

“Ik ben ongelooflijk trots op de inzet van onze medewerkers. Ondanks alle coronamaatregelen is met veel creativiteit constant gezocht naar maximale verbinding met cliënten en vrijwilligers. We hebben altijd gedacht in mogelijkheden en ons niet laten leiden door beperkingen. Dat is echt heel knap.”

“Toen een aantal activiteiten niet meer binnen kon plaatsvinden, is de boel naar buiten verplaatst. Zo is toch veel door kunnen gaan. Met name voor de jeugd was dat cruciaal. Daarnaast zijn er nieuwe digitale initiatieven opgezet voor jongeren dit jaar, een schot in de roos.”

“Corona heeft niet echt impact gehad op de inhoud van ons werk, uiteraard wel op het samen zoeken naar oplossingen, dat ging vaker dan voorheen digitaal. Mensen kampen nog steeds met bijv. eenzaamheid en schulden, de hulpvragen zijn wat dat aangaat niet drastisch anders geworden.”

“Hoogtepunt in 2021 is voor mij zonder meer het feit dat onze peuteropvang, behalve de allereerste weken in het jaar, continu open is gebleven, al was dat bijvoorbeeld tijdens de strenge lockdowns met alleen noodopvang. Dat vraagt een enorme flexibiliteit van medewerkers. Zelfs in de zomervakantie is de peuteropvang open geweest!”

“Een ander hoogtepunt is toch wel de opening half oktober van onze nieuwe locatie in het Rombouts-college, waar we met onze partners een huiskamer en activiteitenlocatie voor inwoners van Brunssum hebben gecreëerd.”

“In Beekdaelen is de samenwerking van CMWW met twee andere partijen, Meander en Partners in Welzijn, in een innovatief jasje gestoken. Onder de noemer GRIB (Groeien in Beekdaelen) werken we als welzijnspartners maximaal samen met de gemeente, om de burger in Beekdaelen zo goed mogelijk te bedienen.”

“Ook zijn we in Brunssum met enkele pilotprojecten gestart. Samen met Levanto zijn we op verzoek van de gemeente ontmoetingen aan het opzetten met bewoners met een uitkering die mogelijk een afstand tot een vorm van participatie hebben. We willen vooral eerst eens luisteren naar alle verhalen. Met als doel mensen te bewegen mee te doen aan activiteiten of misschien wel vrijwilligerswerk.”

“Op basisscholen loopt een pilot om ouders meer te betrekken bij wat er op school gebeurt. Dit schoolmaatschappelijk werk blijven we ook in 2022 doen.”

Ralf Stoffels

Ralf Stoffels, welzijn

“In de gemeente Beekdaelen werken we als CMWW samen met Meander en Partners in Welzijn onder de noemer GRIB (Groeien In Beekdaelen). Dat is een vernieuwende constructie waar ik erg blij mee ben. Zo proberen we maximaal verbinding te maken met inwoners die te maken hebben met een kwetsbaarheid en hulp of ondersteuning nodig hebben.”

“Wij streven ernaar om te voorkomen dat cliënten tweedelijns zorg nodig hebben. Daarin werken we nauw samen met de teams Jeugd en WMO van de gemeente Brunssum en gemeente Beekdaelen en met de gecontracteerde zorgaanbieders als bijvoorbeeld Levanto, Meander, SGL, Radar, Cicero etc. We schalen op waar nodig, en schalen af waar mogelijk.”

“Samen met zo’n 350 à 400 vrijwilligers proberen we cliënten of cliëntgroepen zo goed mogelijk te faciliteren om bij hun eigen kracht en eigen oplossing te komen. Dat kan op verschillende manieren. We bieden individuele ondersteuning om iemand zijn eigen kracht te laten (her)ontdekken, dit doen wij in afstemming met zijn familie en sociaal netwerk. Wanneer we groepstrainingen aanbieden, bijv. weerbaarheidstraining, of werken met zelfhulp- of gespreksgroepen voor bijv. rouwverwerking spreken we van ‘groepskracht’. En we werken aan ‘buurtkracht’ met onze opbouwwerkers en dorpscoördinatoren.”

“Verbinding is het sleutelwoord in ons werk. Corona heeft daar wel behoorlijk impact op gehad. Gelukkig hebben we digitaal veel kunnen opvangen. Een groot compliment dus voor onze medewerkers. Met veel aanpassingsvermogen en creativiteit zijn daarnaast veel activiteiten in de buitenlucht kunnen doorgaan. Daar ben ik als leidinggevende erg trots op!”

Ineke Stegink

Ineke Stegink, kwaliteit en AVG

“Ons werkveld is heel breed; we zoeken altijd naar de verbinding met de burger, de buurt, partners, de omgeving en de gemeente, en dat op verschillende niveaus. Maar altijd laagdrempelig. Zo wordt 1+1=3.”

“Het gaat erom mensen zelf de regie te geven. Dat is echt een ommekeer vergeleken met vroeger. Het geeft veel voldoening als je ziet hoeveel we kunnen bereiken vóór en vooral mét cliënten.”

“We evalueren continue. Vóór corona organiseerden we elk kwartaal in de wijk een bijeenkomst met het cliëntenpanel, vrijwilligers en vertegenwoordigers van de gemeente en het bestuur. Dat levert altijd leuke dingen op omdat cliënten en vrijwilligers zelf vertellen hoe ze ons hebben ervaren. In 2021 hebben we dit deels digitaal en deels telefonisch moeten oplossen. Iets minder makkelijk, maar des te belangrijker om toch die verbinding te houden.”

“We zijn erin geslaagd om zoveel mogelijk inlooplocaties open te houden, met inachtneming uiteraard van de coronamaatregelen. Waar dat echt niet kon, gingen we bij cliënten thuis op bezoek. Met name voor onze oudere doelgroep was dit erg belangrijk. Het risico van eenzaamheid ligt toch altijd op de loer.”

“Ik heb een wereldbaan – de combinatie van beleid maken, coachen, meedenken, regelen en bijspringen waar nodig, is gewoon super leuk.”

“De uitdaging voor het nieuwe jaar wordt het zoeken naar het nieuwe normaal, de balans tussen online en fysiek aanwezig zijn.”

Mirte Pieper

Mirte Pieper, Peuteropvang

“Het jaar 2021 is vanwege corona een bijzonder jaar geweest. De eerste 5 weken van het jaar hebben we alleen noodopvang voor de peuters van ouders in cruciale beroepen mogen bieden op 2 locaties in Brunssum en 1 in Beekdaelen. De rest van het jaar zijn we open geweest. De vele besmettingen bij zowel kinderen als leidsters en vrijwilligers en de telkens veranderende coronaprotocollen hebben veel flexibiliteit en inventiviteit gevraagd van iedereen. Toch zijn we erin geslaagd telkens oplossingen te vinden!”

“Voor de tweede zijn we ook in de zomervakantie open geweest. Deze “Summer School” op 1 locatie in Brunssum en 1 in Beekdaelen was een groot succes. Zo hebben we leerachterstanden bij kwetsbare peuters kunnen voorkomen. Deze Summer School houden we er graag in, ook voor 2022.”

“De peuteropvang locaties bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE vermindert het risico op een onderwijsachterstand bij kinderen die wat kwetsbaarder zijn. Zo werken we nauw samen met de basisschool zodat er een doorgaande lijn is voor het kind. Ook organiseren we gezamenlijke activiteiten met groep 1 van de basisschool. Eventuele ontwikkelingsachterstanden worden meteen opgepakt. En we werken intensief samen met ouders bij de programma’s. Dat zijn in het kort de pijlers van VVE.”

“Op de peuteropvang draait het om speelplezier. We werken met ‘hoeken’: de keukenhoek, de bouwhoek etc. Om de zoveel weken richten we alles in met een leuk thema. Alles gaat spelenderwijs, maar tegelijkertijd worden alle peuters elk kwartaal geobserveerd voor wat betreft taal, motoriek en rekenen.”

“In 2021 hebben we onderzoek laten verrichten door de Universiteit Maastricht en daar kwam onder meer uit dat meer uniformiteit tussen de 9 locaties noodzakelijk was. Zo hebben we nagedacht over een nieuwe overkoepelende naam, waarmee we makkelijker kunnen laten zien dat we vanuit één visie werken. Personeel, vrijwilligers en ouders hebben mogen meedenken en uiteindelijk is als nieuwe naam PLUK gekozen. In 2022 gaan we met de naam PLUK van start.”

“Onze locaties bevinden zich altijd al in een school of ernaast. Zo krijg je een soepele overgang naar groepje 1 van de basisschool en gaan de kinderen meestal in hun vaste groep over naar de basisschool. Hiermee lopen we al een beetje vooruit op de Integrale Kindcentra die we in de toekomst willen creëren. Geen aparte voorschoolse opvang, BSO, schoolklassen meer, maar één geïntegreerd geheel waar het kind verblijft en leert.”

Miriam Jeurissen

Miriam Jeurissen, Coach

“Het jaar 2021 heeft vooral in het teken gestaan van ‘het zoveel mogelijk in de lucht houden’ van alle diensten in tijden van corona. Van ons werd wederom gevraagd om onze werkwijze aan te passen aan de maatregelen; 1,5 meter afstand, meer online contact. Op een creatieve manier zijn wij de best mogelijke hulp- en dienstverlening blijven bieden. Dat we dit zo veerkrachtig hebben opgelost met ons allen is voor mij absoluut een hoogtepunt.”

“Een ander hoogtepunt is de samenwerking met Levanto, Radar, SGL, Cicero en Meander. Onder de noemer SamenKracht verzorgen we de komende jaren samen de WMO-ondersteuning in de gemeente Brunssum. Door deze fijne samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat de juiste ondersteuning sneller op de juiste plek is en vooral de inwoner van Brunssum centraal staat.”

“Ik leg mij in mijn functie vooral toe op de persoonlijke doorontwikkeling van medewerkers middels werkbegeleiding, coaching-on-the-job en intervisie. Dat is dit jaar voor een belangrijk deel digitaal gebeurd. Dat is niet altijd makkelijk geweest, want ook medewerkers hebben de impact van corona op hun omgeving gevoeld. We hebben het flexibel en creatief opgepakt, maar het toont maar weer eens aan hoe belangrijk die verbinding is, ook intern.”