Spring naar content

Over CMWW

Samen staan we sterk

Home Over CMWW

De stichting CMWW (Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk) is in 1997 ontstaan uit de fusie tussen het Centrum voor Maatschappelijk Werk Brunssum Onderbanken en de stichting Welzijnswerk Brunssum. Naast het maatschappelijk werk en (ouderen) welzijnswerk maken ook alle peuterspeelzalen van Brunssum en Onderbanken deel uit van het CMWW.

PASSIE & VERBINDING

Voelt u ook weerstand bij het begrip ‘mensen in hun kracht zetten’? Dat begrijpen we, want de term wordt te pas en te onpas gebruikt in allerlei sectoren en is een soort containerbegrip geworden. Maar we kunnen er niet onderuit, de eigen kracht van mensen aanboren is precies wat CMWW doet. We zijn altijd op zoek naar de talenten van mensen en de potentie van hun netwerk.

CMWW heeft de ambitie burgers een steuntje in de rug te geven, houvast te bieden en met elkaar te verbinden.

De Organisatie CMWW

De stichting CMWW (Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk) is in 1997 ontstaan uit de fusie tussen het Centrum voor Maatschappelijk Werk Brunssum Onderbanken en de stichting Welzijnswerk Brunssum. Naast het maatschappelijk werk en (ouderen) welzijnswerk maken ook alle peuterspeelzalen van Brunssum en Onderbanken deel uit van het CMWW.

Het hoofdkantoor van het CMWW is gevestigd aan de Pr. Beatrixstraat 1A te Brunssum. Het werkgebied omvat de Gemeente Brunssum en het gebiedsdeel Onderbanken van gemeente Beekdaelen. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur en de eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de stichting. Het CMWW werkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en hanteert een klachtenregeling waarbij, indien noodzakelijk, een onafhankelijke klachtencommissie ingeschakeld kan worden.  

De maatschappij verandert, wij veranderen mee

Het CMWW is een dynamische organisatie en werkt met de Buurtwelzijnsteams vanuit Sociale Netwerk Strategieën (Sonestra) waarmee geleidelijk aan steeds meer een beroep wordt gedaan op de eigen kracht en het verbinden van burgers en buurten. Over de gehele breedte van de organisatie zijn medewerkers en vrijwilligers in beweging en in de dynamiek die dit met zich meebrengt, zijn er steeds nieuwe kansen, uitdagingen en mogelijkheden zichtbaar. Het CMWW heeft een duidelijke keuze richting Welzijn Nieuwe Stijl gemaakt en wil zich bekwamen in ondernemerschap en samenwerking, zowel intern als met externe netwerkpartners. Op het gebied van welzijn en zorg zijn grote veranderingen in gang gezet en als organisatie bewegen wij volop mee, waarbij de uniciteit van ieder mens niet uit het oog verloren wordt maar juist een kans krijgt om te groeien en ontplooien. Samen leren, samen doen.

Wij stellen het op prijs dat u deze site onder de aandacht brengt van mensen die onze diensten nodig hebben.

Kwaliteit

CMWW staat voor kwaliteit

CMWW is in het bezit van het landelijke keurmerk  ISO Zorg en Welzijn NEN-EN 15224. Een certificaat is drie jaar geldig, waarbij het kwaliteitssysteem jaarlijks wordt getoetst door een externe, onafhankelijke organisatie.

Concreet betekent dit dat CMWW:

  • haar klanten centraal stelt
  • goed georganiseerd is
  • blijft werken aan verbetering van haar diensten en activiteiten
  • betrouwbare resultaten presenteert volgens de normen die de ISO daaraan stelt 

Bestuur en Governance

Bestuur en Governance

Good Governance

Gezien de ontwikkelingen in de sector welzijn en dienstverlening en in het kader van professionaliteit wordt naar een goede en in de tijd passende verantwoording van bestuur en directie gezocht. In het kader van deze “good governance” heeft het bestuur van CMWW op 10 februari 2009 besloten om de bestuursvorm van “Toezichthoudend Bestuur”, zoals beschreven in de Governancecode Welzijn& Maatschappelijke Dienstverlening als uitgangspunt te nemen waarbij elementen van het Instruerend Bestuur opgenomen zullen worden. In het bestuursreglement zijn de uitgangspunten zover noodzakelijk en aanvullend op de Statuten beschreven. Tevens is een directiereglement opgesteld ter verduidelijking van taken en bevoegdheden van de directie CMWW.

Samenstelling bestuur CMWW dd 1-4-2019:

De heer Drs. A.W.M. (Dries) Ausems (1950), wonend in Landgraaf. Voor zijn pensionering vervulde Dries Ausems verschillende managementfuncties bij DSM. Daarnaast is hij is o.m. oud-voorzitter van het bestuur van de stg Voedselbank Limburg-Zuid en was hij penningmeester van de stg Exodus Zuid-Limburg en van de Frans Gijzelsstichting. Sinds 2017 is hij voorzitter van burgeradviesraad Wmo & Jeugd in Landgraaf. Hij maakt sinds 28-3-1995 deel uit van het bestuur van CMWW en is daarin sinds 2000 penningmeester.”

Mevrouw Dr. A.M.E. (Ariane) van der Laan kwam in het bestuur van CMWW op 16-6-2008 op de kwaliteitszetel Jeugd, Zorg, Welzijn. Met haar man werkte zij in een huisartsenpraktijk, was docent in het middelbaar onderwijs voor de vakken maatschappijleer en aardrijkskunde. Zij was bestuurlijk werkzaam bij Provinciaal Groene kruis Limburg en het RIAGG Oostelijke mijnstreek, ook op provinciaal niveau. Tot voor kort was zij vrijwilliger bij de hospices Valkenburg en Mechelen.

Mevrouw Maria Wetzels (1950) is sinds twee jaar gepensioneerd. Daarvoor werkte zij als manager in de zorg bij Radar en was zij lid van het MT. De laatste periode werkte zij als programmamanager zorginnovatie. Maria is in 2017 toegetreden tot het bestuur. Zij is als vrijwilliger betrokken bij het Huis voor de Zorg bij het onderzoek naar Geriatrische Zorgpaden en in het project Actief Thuis. Ze is ook vrijwilliger bij Stichting Vier het Leven. In haar woonplaats Voerendaal is ze politiek actief als lid van de commissie Samenleving. In haar vrije tijd wandelt en sport ze graag en is ze lid van de leeskring in Voerendaal. Ze houdt van film, kunst en koken voor familie en vrienden. Maria is getrouwd, moeder van 3 kinderen en oma van 4 kleinkinderen. Vanaf 1-4-2019 is Maria voorzitter van het bestuur.

Dhr. mr. J.P.C.M. van Riet (Jan) (1954) is een geboren en getogen Brunssumer. Hij is in het voorjaar van 2019 toegetreden tot het bestuur. Daarvoor is hij jaren voorzitter geweest van de Rode Kruis-afdeling Brunssum. Ook heeft hij veel bestuurservaring opgedaan als toezichthouder/bestuurder van een gevestigde familieonderneming. Na zijn studie aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen is hij vanaf 1984 werkzaam als advocaat en kantoorhoudende te Hoensbroek-Heerlen. Zijn verantwoordelijkheid als bestuurslid is onder meer het bewaken van juridische consequenties en gevolgen van bestuurlijk handelen.

Dhr. W.A.G.O. (Werner) Eussen (1960) woont in Aken en heeft zijn consultancykantoor in Jabeek gevestigd. Werkt als projectmanager bij Zuyd Hogeschool en is daar tevens voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad. Verder is hij als consultant werkzaam op het gebied van grensoverschrijdende marketing en management consulting. Daarnaast is hij voorzitter van de businessclub Charlemagne, voorzitter van de Rotaryclub Gulpen-Vaals (2020-2022), voorzitter van de VMH (Vereniging medezeggenschapsraden Hogescholen Nederland), Lid van Club Aachen Internationaal en Gerlachend Gezelschap, voorzitter van Limburg@move en bestuurder bij een Vereniging van Eigenaren. Hij heeft gestudeerd aan Zuyd Hogeschool (HEAO), de universiteit van Rotterdam en Groningen en Nijenrode. Binnen het bestuur van het CMWW heeft hij de portefeuilles: Strategie, HRM, Marketing en Communicatie.

De heer L.C.E. (Bert) Ehlen (1953) werkte  tot aan zijn pensionering in december 2019 als HRM-beleidsadviseur bij de gemeente Sittard-Geleen en heeft nu een eigen adviesbureau. Hij maakt sinds november 2020 deel uit van het bestuur van CMWW. Hij was al eerder lid van dat bestuur. Die functie gaf hij in 1999 op toen hij lid werd van de raad van de voormalige gemeente Onderbanken. Dat raadslidmaatschap duurde tot januari 2018. Naast zijn bestuursfunctie bij CMWW is Bert lid van de cliëntenraad van de zorgcentra Aan de Bleek en Bronnenhof. Hij is verder voorzitter van een stichting die in zijn geboortedorp Broeksittard de uitgave van het wijkblad (De Hanewijzer) verzorgt en penningmeester van Buurtvereniging Bouwberg in zijn woonplaats Schinveld.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding van € 500,00 op jaarbasis.

Zowel de directeur (zie financieel verslaggevingsdocument) als de overige medewerkers worden gesalarieerd conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.


 Indien u met het bestuur in contact wil komen dan kan dit via de directeur CMWW.

 Jan van de Venne, j.v.d.venne@cmww.nl  of 088-4552500

Bestuursreglement

In dit reglement heeft het bestuur van CMWW vastgelegd hoe ze vorm geven aan de Governance code die passend is bij de sector.

Directiereglement

In het directiereglement heeft het bestuur van CMWW vastgelegd welke prestaties van de directie verwacht worden en welk mandaat deze heeft.

Statuten CMWW

In de statuten staat welke afspraken gemaakt zijn met betrekking tot de inrichting van de Stichting CMWW en welke afspraken hierover vastgelegd zijn.

ANBI

Stichting  CMWW is een algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN/ fiscaal nummer ANBI 3040458 .

Jaarverslagen

U kunt onze jaarverslagen lezen door op onderstaande links te klikken. 
Tevens treft u hier het jaarverslag klachten, incidenten en vertrouwenspersoon aan!

Mocht u graag een schriftelijk exemplaar ontvangen dan kunt u dit opvragen bij info@cmww.nl of afhalen bij een van onze locaties (graag vooraf melen wat u graag ontvangt).

Directeur

Jan van de Venne

CMWW Coach

Miriam jeurissen

Faciliterend teamleider Welzijn

Ralf Stoffels

Faciliterend teamleider Peuteropvang

Mirte Pieper

Faciliterend teamleider Back Office/controller

Irene Herfs

Staffunctionaris Kwaliteit en AVG

Ineke Stegink