Spring naar content

Gedragscode

Samen staan we sterk

Hoe gaan wij met elkaar om….

Gedragscode

CMWW kent een gedragscode. Dit zijn afgesproken regels over hoe we met elkaar omgaan. Het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag zoals agressie, pestgedrag, (seksuele) intimidatie  en discriminatie staat in deze gedragscode centraal. Dit vinden wij heel belangrijk, niet alleen omdat dit van ons wordt verwacht maar omdat we vinden dat er in alle contacten sprake moet zijn van wederzijds respect.

CMWW wil door middel van deze gedragscode hieraan vorm en inhoud geven. Het gaat daarbij naast het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie tevens om het bespreekbaar maken van deze zaken.

De gedragscode is opgenomen in de klachtenprocedure CMWW.

Naleving van de gedragscode                 

Heeft  U een klacht  over het niet naleven van deze gedragscode  vragen wij U dit altijd aan ons te melden . Bij melding van ongewenst gedrag kunt u desgewenst  een vertrouwenspersoon inschakelen. Deze vertrouwenspersoon kan u ondersteunen en adviseren over een mogelijke aanpak naar een goede oplossing.

Vertrouwenspersoon

CMWW kent een interne (maakt deel uit van de organisatie) en een externe (staat buiten de organisatie) vertrouwenspersoon. U maakt zelf de keuze met wie u in gesprek wilt gaan en u ondersteunt bij het gezamenlijk oplossen van  de klacht. 

De vertrouwenspersonen zijn telefonisch bereikbaar voor het maken van een afspraak:

Interne vertrouwenspersoon:
Brenda Plantaz                                           
telefoon:  06-54103216                                       
email: b.plantaz@cmww.nl                                             

Externe vertrouwenspersoon: 
Arno Gielkens
telefoon: 06-34967310
email: vertrouwenspersoon@cmww.nl

Privacy en AVG

Privacy Statement privacy verklaring

Waarom heeft CMWW een privacyverklaring?


Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren, verwerkt CMWW uw persoonsgegevens. CMWW vindt het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens belangrijk en worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
U kunt in deze privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Privacy AVG

Inleiding
Binnen CMWW wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de burgers voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke opdracht waar CMWW voor staat. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat CMWW zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook CMWW mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. CMWW is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

CMWW geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van CMWW. Dit privacybeleid en –reglement van CMWW is in lijn met de relevante nationale en Europese wet- en regelgeving.