Spring naar content

Hulpverlening en Algemeen Maatschappelijk werk

We doen het samen.

CMWW “staat voor zelfredzaamheid en burgerkracht”.

CMWW stimuleert inwoners van de gemeente Brunssum om mee te doen en actief betrokken te zijn bij de samenleving. CMWW is waar mensen zijn: van peuter tot puber, van volwassene tot senior. Zichtbaar, toegankelijk en ondersteunend, met oprechte belangstelling voor ieder mens als uniek individu.

Welbevinden voorkomt Zorg

Why: Wij geloven dat zingeving, wederkerigheid en leven in sociale verbondenheid bijdragen aan ieders levensgeluk en welbevinden en daarmee aan zelf- en samenredzaamheid.
How: CMWW werkt altijd dichtbij, kan het nooit alleen en werkt met mensen vanuit het perspectief kwetsbaar en krachtig gelijkwaardig naast elkaar.
What: CMWW vormt samen met diverse ketenpartners een duurzame sociale basisinfrastructuur. Wij zetten in op Socialiseren wat is uitgewerkt in een breed palet van diensten die bijdragen aan Sociale Ontwikkeling, Sociaal Burgerschap en een Sociale Samenleving.

Waarmee kunnen mensen bij ons terecht?

Oud of jong, getrouwd, samenwonend of alleenstaand, met ruime beurs of krap bij kas; iedereen kan zonder voorwaarden vooraf of verwijsbriefje terecht bij het algemeen maatschappelijk werk van CMWW. Men wordt te woord gestaan door een professional die samen met de cliënt kijkt naar de mogelijkheden. Indien gewenst worden mensen doorverwezen.
In feite kan men terecht met allerlei soorten vragen, problemen, klachten of suggesties.

Veel vragen hebben betrekking op het gebied van:
relatie, werk & geld, wonen, onderwijs, kinderen en opvoeden, jeugd – en jongeren, discriminatie, rouw, gezondheid en verslaving.

Informatie en Advies spreekuur (inloop)

In Nederland moet u voor van alles formulieren invullen. Vaak zijn dit belangrijke formulieren, zoals het aanvragen van (zorg)toeslagen of formulieren voor het UWV. Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet altijd makkelijk is. Vaak leggen mensen deze formulieren aan de kant om het ‘later’ een keer te doen. Maar soms blijven belangrijke zaken dan té lang liggen. Bij CMWW is er een groep vrijwilligers die het spreekuur Informatie & Advies bemensen. Naast vragen over algemene zaken kan men hier ook terecht voor vragen m.b.t. belastingzaken.

Individuele begeleiding

CMWW biedt ook op sociaal en maatschappelijk vlak begeleiding aan. Sociale, psychische of financiële problemen kunnen ertoe leiden dat mensen extra ondersteuning nodig hebben. Problemen kunnen zich opstapelen en op veel gebieden kan dit een negatieve invloed hebben. Vaak ervaren mensen door omstandigheden veel stress en lukt het daarom niet om dagelijkse bezigheden uit te voeren. Soms hebben mensen behoefte aan overzicht en structuur. De medewerkers van CMWW ondersteunen mensen op allerlei gebieden en zorgen ervoor dat problemen worden aangepakt. Zij vinden het belangrijk dat mensen lekker in hun vel zitten en helpen om de zelfstandigheid terug te vinden (Stresssensitieve begeleiding).

Cliëntondersteuning

Aangezien cliëntondersteuning een algemene voorziening is volgens de wetgever kunnen alle inwoners hier gratis gebruik van maken. Echter bij de toegang zoals bedoeld via het gemeentelijk maatwerk is het zo dat wanneer er sprake is van een onderzoek richting een maatwerkvoorziening de maatwerker de klant in kennis stelt van de mogelijkheid om gebruik te maken van cliëntondersteuning. Kortom: het aanbieden van cliëntondersteuning in deze fase van toegang is een gemeentelijke taak.

Maatschappelijk Werk

Algemeen maatschappelijk werk streeft ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociaal netwerk en omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen. Wij vinden het van groot belang dat mensen tot hun recht komen in de samenleving, als mens en als burger. Iedereen verdient het om gezien te worden als uniek individu.
De medewerkers van het CMWW zijn geschoold in Welzijn Nieuwe Stijl. Het Sonestra traject (sociale netwerk strategieën) heeft onze professionals geleerd om mensen bewust te maken van hun eigen kracht en mogelijkheden. Door aan te sluiten bij ieders sociale kapitaal en mensen samen met familie en netwerk te faciliteren en ondersteunen, kunnen mensen zelf besluiten nemen, plannen maken en de voortgang en uitvoering hiervan bewaken. Kortom, het optimaal benutten van de eigen kracht van burgers.

School Maatschappelijk Werk

Het schoolmaatschappelijk werk van CMWW is op vaste momenten aanwezig op het Compasscollege en het Emmacollege, daarbij wordt aangesloten op de interne overlegsituaties. Op het St.Janscollege en Broeklandcollege zijn Scool Maatschappelijk Werkers op afroep beschikbaar.

Deze structurele bezoeken en overlegmomenten met de zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders vinden plaats in het kader van het zorgtraject van leerlingen (en hun gezin) in de leeftijd van 12 – 18 jaar, met als doel vroegtijdige probleemsignalering, preventie en adequate ondersteuning bij vragen en problemen.

Zie verder op de pagina Jeugd en Gezin bij School Maatschappelijk Werk.

Groepsgericht Maatschappelijk Werk

Naast verschillende overlegvormen en individuele hulpverlening organiseren medewerkers van CMWW groepen voor mannen en vrouwen en voor jongens en meisjes om weerbaarheid te vergroten, sociale vaardigheden te ontwikkelen en pesten tegen te gaan. Daarnaast bieden we groepen aan gericht op de aanpak van faalangst, omgaan met scheidingsproblematiek (KIES) en groepen gericht op rouwbegeleiding bij jongeren.

Hulpverlening Beekdaelen

Ga naar onze pagina Hulpverlening en Maatschappelijk Werk Beekdaelen

Hulpverlening Brunssum

Ga naar onze pagina Hulpverlening en Maatschappelijk Werk Brunssum

Cliëntondersteuning Brunssum en Beekdaelen

Ga naar onze pagina Cliëntondersteuning

School Maatschappelijk Werk

Ga naar onze pagina School Maatschappelijk Werk

Groepsaanbod hulpverlening

Ga naar onze pagina groepsaanbod hulpverlening volwassenen