Spring naar content

Peuteropvang Paddestoel en Rupsjes leveren goed werk!

Actueel nieuws Corona m.b.t de peuteropvang.

Hier houden wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken m.b.t. de richtlijnen Covid 19/Corona die gelden voor de Peuteropvang.

Thuisblijven of naar de Peuteropvang bij ziekteverschijnselen van kind of huisgenoot: Bekijk de beslisboom 22-9-2021

Het gewijzigde quarantainebeleid en het thuisblijf- en testbeleid voor 0 t/m 12-jarigen.

Quarantainebeleid
De Rijksoverheid heeft het quarantainebeleid aangepast voor personen die immuun zijn voor corona. Het nieuwe beleid stelt dat nauwe en overige contacten niet in quarantaine hoeven en geen testadvies krijgen, wanneer zij immuun zijn voor corona. Iemand wordt als immuun beschouwd als hij of zij aan 1 van de onderstaande criteria voldoet:

 • Meer dan 14 dagen geleden de 2e prik van het AstraZeneca, Pfizer of Moderna vaccin
  heeft gehad;
 • Meer dan 14 dagen geleden 1 prik van het Janssen vaccin heeft gehad;
 • Meer dan 14 dagen geleden 1 prik van bovenstaande vaccins heeft ontvangen en corona heeft gehad;
 • Minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

Het gewijzigde quarantainebeleid vindt u op onze webpagina voor scholen en kinderopvang en op de website van de Rijksoverheid.

Thuisblijf- en testbeleid 0 t/m 12-jarigen

Er heeft een wijziging plaatsgevonden in het zogeheten ‘snottebellen-beleid’. Vanaf maandag 12 juli mogen kinderen t/m 12 jaar met verkoudheidsklachten weer naar school en/of de kinderopvang. Overige maatregelen zijn wel nog van toepassing. Raadpleeg de handreiking bij neusverkouden kinderen en de Beslisboom van Boink voor meer informatie.

Welverdiende zomervakantie
Na een meer dan bijzonder schooljaar, maken wij van deze gelegenheid gebruik om alle leerlingen en medewerkers een hele fijne en welverdiende zomervakantie toe te wensen. Met vriendelijke groet, GGD Zuid Limburg Afdeling Infectieziektebestrijding

De veiligheid van uw kindje, u en de pedagogisch medewerkers blijft onze basis. Om de opvang vanaf 8 februari 2021 veilig aan te bieden hebben we een aantal afspraken gemaakt (zie pagina 3 in de onderstaande brief).

We houden rekening met afstand tot elkaar, met aangescherpte hygiënerichtlijnen. De maatregelen zullen het werk in de Peuteropvang natuurlijk beïnvloeden. Het zal anders zijn dan we gewend waren. Ook voor uw kindje is het anders en daarom is het belangrijk met elkaar in overleg te blijven om uw kindje een veilige, uitdagende speel- en leeromgeving te blijven aanbieden.

De maatschappij verandert………

CMWW verandert mee, ook de Peuteropvang blijft volop in beweging en draagt bij aan een goede en gezonde ontwikkeling van peuters in een veilige en gezonde ontwikkel-omgeving.

Zorgeloos speelplezier én de beste kansen voor alle peuters

Voorbereiding op de basisschool

Als voorschool werkt elke peuteropvang locatie van het CMWW nauw samen met ouders en het basisonderwijs als vroegschool. Samen vormen peuteropvang en basisonderwijs een VVE koppel. VVE betekent voor- en vroegschoolse eduactie. Als VVE koppel werken wij aan de doorgaande ontwikkellijn voor het kind.  Peuteropvang en basisonderwijs organiseren gezamenlijke activiteiten rondom thema’s. Peuters en kleuters doen regelmatig samen mee aan dezelfde activiteiten.

Alle peuteropvanglocaties van CMWW werken met een erkende VVE methode waardoor het speel- en leerplezier bevordert wordt . Wij bereiden kinderen van 2 tot 4 jaar op een spelende en leerzame manier voor op de basisschool.

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Bij voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt de ontwikkeling van peuters (voorschool) en kleuters (vroegschool) spelenderwijs extra gestimuleerd. In de peuteropvang is jouw kind samen met de groepsgenootjes en de pedagogisch medewerkers bezig met taal, rekenen, lichamelijke en sociale ontwikkeling. Spelen en leren gaan hand in hand. Het belangrijkst is dat kinderen plezier hebben, dat ze vertrouwen hebben in elkaar en in de begeleiding en dat ze zich veilig voelen.

Bij ons maakt ieder kind zijn wereld groter, in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Wij doen dat samen met ouders en met andere partners als de ondersteuning aan het kind daarom vraagt.

Met de werkwijze van VVE:

 • raakt je kind op een speelse en creatieve manier vertrouwd met nieuwe woorden en onderwerpen,
 • geniet je kind van motorische spelletjes en kleine denkoefeningen,
 • groeit het plezier, het zelfvertrouwen en de assertiviteit van je kind,
 • zie en hoor je regelmatig wat je kind leert en hoe zijn persoonlijkheid zich ontwikkelt,
 • maakt je kind een goede start op de basisschool.

Samen met de ouders

Het plaatsingsgesprek bij de peuteropvang is een belangrijk startpunt. Hierin verkennen we de wereld van het kind en praten we over de begeleiding van het kind in de peuterperiode. Zo kunnen wij ons aanbod zo goed mogelijk op je kind afstemmen binnen de peuteropvang. Wij vinden partnerschap met ouders heel belangrijk en plannen daarom samen regelmatig een gesprek. Niet alleen over de ontwikkeling van je kind, maar ook om te luisteren naar je vragen en ideeën. Bij alle locaties is bovendien een oudercommissie actief. De oudercommissie vergadert een aantal keer per jaar en denkt mee over ons beleid en de invulling van activiteiten.  Zie voor meer info de website.

Doorgaande ontwikkelingslijn & warme overdracht

Een doorgaande lijn voor kinderen van de voorschool naar groep 1 draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen. We zorgen altijd voor een ‘warme overdracht’ waarbij de  overdrachtspapieren worden aangevuld met een uitgebreid gesprek tussen ouders, pedagogisch medewerkers en docenten van groep 1.  

De VVE-koppels:

Beekdaelen

Bingelrade: ’t Pieëpelke & Basisschool De Zeveneik

Merkelbeek: ’t Pieëpelke & Basisschool Sint Jozef

Schinveld: De Kruimeldoos & Basisschool Schinveld

Brunssum

Pinokkio  & Basisschool De Caleidoscoop

Pukkio & Basisschool Titus Brandsma

Pimpeloentje & Basisschool Meander

De Paddenstoel & Basisschool Langeberg

Bij De Handjes & Basisscholen Trampoline en de Opstap

’t Hummelhutje & Basisscholen Fransiscus en De Vlindertuin

————————————————————————————————————————————-

De gemeente Brunssum geeft voldoende uitvoering aan de wettelijk verplichte vve-afspraken.

De inspectie is nagegaan of in uw gemeente conform de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) afspraken zijn gemaakt met de houders van kinderopvang en met de schoolbesturen. Deze afspraken hebben betrekking op de doelgroep definitie, de toeleiding, de doorgaande lijn en de resultaten van vroegschoolse educatie. Daarnaast zijn wij nagegaan in hoeverre u zorgt voor voldoende aanbod van voorschoolse kindplaatsen. In het ‘Onderzoekskader
voorschoolse educatie’ dat op de website www.onderwijsinspectie.nl staat, kunt u lezen hoe de inspectie deze onderdelen beoordeelt.
Op grond van de ingevulde vragenlijst en de analyse van de overige bij ons bekende gegevens van uw gemeente, gaan wij ervan uit dat de gemeente voldoende uitvoering geeft aan de wettelijk verplichte vve-afspraken.

Klachten, gedragscode en vertrouwenspersoon

Gedragscode, klacht en geschil

CMWW verwacht van haar medewerkers dat zij serieus in gaan op klachten en waar mogelijk samen met de ‘klager’ naar oplossingen zoeken. Dat moet een open gesprek zijn, waarbij de ‘beklaagde’ niet bij voorbaat een verdedigende houding aanneemt,  maar goed luistert en ingaat op hetgeen de ‘klager’ inhoudelijk aangeeft.  De ‘klager’ moet zich met respect behandeld voelen. Meestal is zo’n persoonlijk gesprek voldoende om de kou uit de lucht te halen.

Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan is een gesprek tussen de ‘klager’ en de direct leidinggevende van de ‘beklaagde’ een volgende natuurlijke stap.

Maar mocht de cliënt, de medewerker of de vrijwilliger die een klacht heeft, met de uitkomst van dit overleg geen genoegen nemen, dan staat het hem/haar  vrij een officiële klacht in te dienen. Er zijn daarvoor verschillende wegen:

De Klachtencommissie van CMWW
De Provinciale Klachtencommissie Welzijnswerk
De landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

Naleving van de gedragscode                 

Heeft  U een klacht  over het niet naleven van deze gedragscode  vragen wij U dit altijd aan ons te melden . Bij melding van ongewenst gedrag kunt u desgewenst  een vertrouwenspersoon inschakelen. Deze vertrouwenspersoon kan u ondersteunen en adviseren over een mogelijke aanpak naar een goede oplossing

Vertrouwenspersoon

CMWW kent een interne (maakt deel uit van de organisatie) en een externe (staat buiten de organisatie) vertrouwenspersoon. U maakt zelf de keuze met wie u in gesprek wilt gaan en u ondersteunt bij het gezamenlijk oplossen van  de klacht. 

Geschillencommissie Kinderopvang

CMWW heeft per 19-1-2016 een registratieovereenkomst voor De GeschillencommissieKinderopvang en Peuterspeelzalen.
Dit betekent dat de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalengeschillen vanaf dd 1-1-2016 kan behandelen conform het toepasselijke Reglement.