Spring naar content

Actueel nieuws Corona m.b.t de peuteropvang.

Hier houden wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken m.b.t. de richtlijnen Covid 19/Corona die gelden voor de Peuteropvang.

Laatste info 16 december 2020.

Peuteropvang van CMWW per 16 december gesloten tot 17 januari 2021!

Maatwerk opvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare peuters!

Op woensdag 16-12 / donderdag 17-12 en vrijdag 18-12 zijn de locaties alleen geopend voor peuters waarvan de ouders in een cruciaal beroep werken. U kunt contact opnemen met uw locatie als u een cruciaal beroep uitoefent en uw opvangvraag doorgeven voor deze week.

In de periode van maandag 4 januari tot maandag 18 januari 2021 biedt het CMWW noodopvang aan:

 • Peuters van ouders met een cruciaal beroep.

Voor peuters waarvan een van de ouders werkt in een sector die tot de cruciale beroepen behoort wordt wel opvang gerealiseerd indien de ouder(s) dit niet in de thuissituatie kunnen regelen.  https://www.svb.nl/algemeen/nieuws/cruciale-beroepen

 • Kwetsbare peuters

Pedagogisch medewerkers , ouders en coaches kunnen met elkaar overleggen voor welke kinderen de noodopvang belangrijk is.

Wanneer u door uw cruciaal beroep tijdens de Kerstvakantie opvang nodigt heeft kunt u dit in uw locatie tot en met donderdagochtend 17-12 aangeven. Het CMWW zal de vragen voor de Kerstvakantie inventariseren en onderzoeken of opvang aangeboden kan worden.

Kijk voor uitgebreide info de brief “Corona noodopvang december 2020”.

Wat u moet weten over de tegemoetkoming Peuteropvang.

Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage.

Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage?
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang
(kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.
Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

 1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
 2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten,
  zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
 3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Kijk voor meer informatie in het volgende document: Vraag en antwoorden m.b.t. de tegemoetkoming periode december 2020 en januari 2021.

Afspraken bij reguliere openstelling ten tijde van Corona

Het protocol kinderopvang & corona is geüpdatet met de thuisblijfregels voor het kind als er iemand in het huishouden van het kind gezondheidsklachten heeft. Lees verder op de website BOINK

Welke maatregelen en afspraken gelden bij de start op 24 augustus: Lees onze brief hierover aan de ouders / verzorgers.

Thuisblijven of naar de Peuteropvang bij ziekteverschijnselen van kind of huisgenoot: Bekijk de beslisboom


De maatschappij verandert………

CMWW verandert mee, ook de Peuteropvang blijft volop in beweging en draagt bij aan een goede en gezonde ontwikkeling van peuters in een veilige en gezonde ontwikkel-omgeving.

Zorgeloos speelplezier én de beste kansen voor alle peuters

Voorbereiding op de basisschool

Als voorschool werkt elke peuteropvang locatie van het CMWW nauw samen met ouders en het basisonderwijs als vroegschool. Samen vormen peuteropvang en basisonderwijs een VVE koppel. VVE betekent voor- en vroegschoolse eduactie. Als VVE koppel werken wij aan de doorgaande ontwikkellijn voor het kind.  Peuteropvang en basisonderwijs organiseren gezamenlijke activiteiten rondom thema’s. Peuters en kleuters doen regelmatig samen mee aan dezelfde activiteiten.

Alle peuteropvanglocaties van CMWW werken met een erkende VVE methode waardoor het speel- en leerplezier bevordert wordt . Wij bereiden kinderen van 2 tot 4 jaar op een spelende en leerzame manier voor op de basisschool.

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Bij voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt de ontwikkeling van peuters (voorschool) en kleuters (vroegschool) spelenderwijs extra gestimuleerd. In de peuteropvang is jouw kind samen met de groepsgenootjes en de pedagogisch medewerkers bezig met taal, rekenen, lichamelijke en sociale ontwikkeling. Spelen en leren gaan hand in hand. Het belangrijkst is dat kinderen plezier hebben, dat ze vertrouwen hebben in elkaar en in de begeleiding en dat ze zich veilig voelen.

Bij ons maakt ieder kind zijn wereld groter, in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Wij doen dat samen met ouders en met andere partners als de ondersteuning aan het kind daarom vraagt.

Met de werkwijze van VVE:

 • raakt je kind op een speelse en creatieve manier vertrouwd met nieuwe woorden en onderwerpen,
 • geniet je kind van motorische spelletjes en kleine denkoefeningen,
 • groeit het plezier, het zelfvertrouwen en de assertiviteit van je kind,
 • zie en hoor je regelmatig wat je kind leert en hoe zijn persoonlijkheid zich ontwikkelt,
 • maakt je kind een goede start op de basisschool.

Samen met de ouders

Het plaatsingsgesprek bij de peuteropvang is een belangrijk startpunt. Hierin verkennen we de wereld van het kind en praten we over de begeleiding van het kind in de peuterperiode. Zo kunnen wij ons aanbod zo goed mogelijk op je kind afstemmen binnen de peuteropvang. Wij vinden partnerschap met ouders heel belangrijk en plannen daarom samen regelmatig een gesprek. Niet alleen over de ontwikkeling van je kind, maar ook om te luisteren naar je vragen en ideeën. Bij alle locaties is bovendien een oudercommissie actief. De oudercommissie vergadert een aantal keer per jaar en denkt mee over ons beleid en de invulling van activiteiten.  Zie voor meer info de website.

Doorgaande ontwikkelingslijn & warme overdracht

Een doorgaande lijn voor kinderen van de voorschool naar groep 1 draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen. We zorgen altijd voor een ‘warme overdracht’ waarbij de  overdrachtspapieren worden aangevuld met een uitgebreid gesprek tussen ouders, pedagogisch medewerkers en docenten van groep 1.  

De VVE-koppels:

Beekdaelen

Bingelrade: ’t Pieëpelke & Basisschool De Zeveneik

Merkelbeek: ’t Pieëpelke & Basisschool Sint Jozef

Schinveld: De Kruimeldoos & Basisschool Schinveld

Brunssum

Pinokkio  & Basisschool De Caleidoscoop

Pukkio & Basisschool Titus Brandsma

Pimpeloentje & Basisschool Meander

De Paddenstoel & Basisschool Langeberg

Bij De Handjes & Basisscholen Trampoline en de Opstap

’t Hummelhutje & Basisscholen Fransiscus en De Vlindertuin

————————————————————————————————————————————-

Klachten, gedragscode en vertrouwenspersoon

Gedragscode, klacht en geschil

CMWW verwacht van haar medewerkers dat zij serieus in gaan op klachten en waar mogelijk samen met de ‘klager’ naar oplossingen zoeken. Dat moet een open gesprek zijn, waarbij de ‘beklaagde’ niet bij voorbaat een verdedigende houding aanneemt,  maar goed luistert en ingaat op hetgeen de ‘klager’ inhoudelijk aangeeft.  De ‘klager’ moet zich met respect behandeld voelen. Meestal is zo’n persoonlijk gesprek voldoende om de kou uit de lucht te halen.

Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan is een gesprek tussen de ‘klager’ en de direct leidinggevende van de ‘beklaagde’ een volgende natuurlijke stap.

Maar mocht de cliënt, de medewerker of de vrijwilliger die een klacht heeft, met de uitkomst van dit overleg geen genoegen nemen, dan staat het hem/haar  vrij een officiële klacht in te dienen. Er zijn daarvoor verschillende wegen:

De Klachtencommissie van CMWW
De Provinciale Klachtencommissie Welzijnswerk
De landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

Naleving van de gedragscode                 

Heeft  U een klacht  over het niet naleven van deze gedragscode  vragen wij U dit altijd aan ons te melden . Bij melding van ongewenst gedrag kunt u desgewenst  een vertrouwenspersoon inschakelen. Deze vertrouwenspersoon kan u ondersteunen en adviseren over een mogelijke aanpak naar een goede oplossing

Vertrouwenspersoon

CMWW kent een interne (maakt deel uit van de organisatie) en een externe (staat buiten de organisatie) vertrouwenspersoon. U maakt zelf de keuze met wie u in gesprek wilt gaan en u ondersteunt bij het gezamenlijk oplossen van  de klacht. 

Geschillencommissie Kinderopvang

CMWW heeft per 19-1-2016 een registratieovereenkomst voor De GeschillencommissieKinderopvang en Peuterspeelzalen.
Dit betekent dat de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalengeschillen vanaf dd 1-1-2016 kan behandelen conform het toepasselijke Reglement.