Spring naar content

Peuteropvang onze zorg

‘Je ziet de kinderen groeien’, zegt Alexandra Dassen, pedagogisch coach Peuteropvang PLUK over Speelplezier. Samen met onderwijsadviseur Dana Bex van BCO zorgt zij dat haar collega’s het werken met de methodiek steeds beter in de vingers krijgen.

Het is overduidelijk herfst bij Peuteropvang PLUK in Brunssum. De vloer is bezaaid met bladeren, in een speelhoek liggen boomstammetjes en de exploratiebak is gevuld met takjes, kastanjes en eikels. Alexandra: ‘We zijn begonnen met het thema herfst. We hebben ouders gevraagd om samen met kinderen spullen uit het bos te verzamelen en mee te nemen. Je ziet, er zijn al wat zakken leeggegooid. De komende tijd komen er meer materialen in de speelhoeken bij, zodat het thema steeds verder uitgebreid en verdiept wordt.’

Lees verder op de website van BCO

Samen spelen en leren

Van eigenzinnige peuter tot eigengereide kleuter. Spelen, ontdekken, leren, groeien. Voor peuters die lekker in hun vel zitten en straks klaar zijn voor de basisschool. Kleintjes vol enthousiasme en positieve aandacht op weg helpen, een steuntje in de rug geven. Met ons vertrouwde team werken we op een speelse manier aan ontwikkeling, met liefde.

PLUK de dag

Wij zijn Peuteropvang PLUK. Met negen locaties in Brunssum en Beekdaelen zijn we altijd dichtbij. En dat is precies waar we willen staan: dichtbij de peuter die een eerste stap zet buiten de omgeving van het gezin. Dichtbij het kind dat brabbelt en babbelt, spelt en telt, hapt en prakt, speelt en deelt, springt en zingt. Een Plukker heeft een streepje voor.

Spelen en leren

We begeleiden door spelenderwijs met thema’s aan de slag te gaan. De seizoenen en feestdagen als rode draad om te leren, de bouwhoek, het keukentje of de knutselplek om de wereld met je fantasie te ontdekken. Met aandacht voor gezonde voeding en beweging, voor basisvaardigheden zoals jasje aandoen, tasje omdoen, groeten en afscheid nemen maar ook voor het ontwikkelen van een sociale identiteit. Vriendjes leren kennen, samen delen en spelen. Deze eerste contacten en ervaringen zijn zo belangrijk voor een kind. Bovendien ontlasten we de ouders en verzorgers zodat zij ook goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ze zeggen niet voor niets: ‘it takes a village to raise a child’. Zo leggen we samen de basis voor een mooie toekomst.

PLUK de vruchten

De medewerkers van onze negen vestigingen staan voor één doel: samen spelen en leren. Ontdekken en groeien om zo de overstap naar groep 1 van de basisschool gemakkelijk maken. Voor elke peuter, want ieder kind verdient gelijke kansen om te starten in de basisschool. Met onze peuteropvang en Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) werken we dan ook nauw samen met de lokale basisschool.

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wil je je kind een goede start geven? Extra voorbereiding en aandacht voordat je kleintje de grote basisschool binnenstapt? Dan is voor- en vroegschoolse educatie ideaal voor elk kind om spelenderwijs allerlei vaardigheden aan te leren. Woorden, getallen, kleuren en vormen gaan meer spreken. Het samen spelen helpt je kleintje om de Nederlandse taal beter te begrijpen.

Een sprong vooruit

VVE is ook zeker bedoeld voor peuters die een risico op onderwijsachterstand hebben en extra begeleiding kunnen gebruiken. Consultatiebureaus geven kinderen die hiervoor in aanmerking komen een zogeheten VVE-indicatie waarmee ze kunnen meedoen aan het VVE-programma in de peuter- of basisschoolgroep. PLUK zoekt proactief contact met deze groep om ook deze kleintjes alle kansen te bieden op een voorsprong. Er is preventief veel mogelijk. En dat start met een goede samenwerking met de ouders. We observeren en signaleren als we problemen zien in de ontwikkeling, kunnen aansturen op extra aandacht door het doorverwijzen naar de juiste partijen. Zo doen we er alles aan om elk kind goed voorbereid aan groep 1 over te dragen.

Onze PLUK plekken

PLUK de dag. We zijn allemaal uniek maar ook allemaal één. Samen kunnen we vol vertrouwen groeien en bloeien. In een warme, vertrouwde omgeving die veilig voelt. Met deskundige begeleiding die een positieve kijk op het leven heeft. Met elkaar, ouders, kinderen, pedagogisch medewerkers. Zo kunnen we samen het beste uit elke dag halen, met plezier.

Beekdaelen

Pluk Bingelrade

Pluk Schinveld

Pluk Merkelbeek

Brunssum

Pluk Brunssum Noord

Pluk Brunssum Oost

Pluk Brunssum Zuid

Pluk Brunssum West

Pluk Brunssum Centrum

Pluk Brunssum Centrum Noord

Over PLUK

Peuteropvang PLUK is onderdeel van Stichting CMWW, Maatschappelijk werk, Welzijnswerk en Peuteropvang. Deze non-profit organisatie heeft haar roots in de gemeente Brunssum en Beekdaelen.

PLUK staat voor Peuteropvang en Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) en is met al haar negen locaties gevestigd in een basisschool, voor een veilige en vertrouwde voorbereiding op de basisschool.

Onze 30 medewerkers zijn pedagogisch geschoold en voldoen aan alle wettelijke eisen. Samen vormen wij een enthousiast team met op elke locatie vaste gezichten: voor structuur en een optimale vertrouwensband met kinderen en ouders.

Lancering nieuwe naam PLUK

Peuteropvang Paddestoel en Rupsjes leveren goed werk!

De maatschappij verandert………

CMWW verandert mee, ook de Peuteropvang blijft volop in beweging en draagt bij aan een goede en gezonde ontwikkeling van peuters in een veilige en gezonde ontwikkel-omgeving.

Zorgeloos speelplezier én de beste kansen voor alle peuters

Voorbereiding op de basisschool

Als voorschool werkt elke peuteropvang locatie van het CMWW nauw samen met ouders en het basisonderwijs als vroegschool. Samen vormen peuteropvang en basisonderwijs een VVE koppel. VVE betekent voor- en vroegschoolse eduactie. Als VVE koppel werken wij aan de doorgaande ontwikkellijn voor het kind.  Peuteropvang en basisonderwijs organiseren gezamenlijke activiteiten rondom thema’s. Peuters en kleuters doen regelmatig samen mee aan dezelfde activiteiten.

Alle peuteropvanglocaties van CMWW werken met een erkende VVE methode waardoor het speel- en leerplezier bevordert wordt . Wij bereiden kinderen van 2 tot 4 jaar op een spelende en leerzame manier voor op de basisschool.

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Bij voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt de ontwikkeling van peuters (voorschool) en kleuters (vroegschool) spelenderwijs extra gestimuleerd. In de peuteropvang is jouw kind samen met de groepsgenootjes en de pedagogisch medewerkers bezig met taal, rekenen, lichamelijke en sociale ontwikkeling. Spelen en leren gaan hand in hand. Het belangrijkst is dat kinderen plezier hebben, dat ze vertrouwen hebben in elkaar en in de begeleiding en dat ze zich veilig voelen.

Bij ons maakt ieder kind zijn wereld groter, in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Wij doen dat samen met ouders en met andere partners als de ondersteuning aan het kind daarom vraagt.

Met de werkwijze van VVE:

  • raakt je kind op een speelse en creatieve manier vertrouwd met nieuwe woorden en onderwerpen,
  • geniet je kind van motorische spelletjes en kleine denkoefeningen,
  • groeit het plezier, het zelfvertrouwen en de assertiviteit van je kind,
  • zie en hoor je regelmatig wat je kind leert en hoe zijn persoonlijkheid zich ontwikkelt,
  • maakt je kind een goede start op de basisschool.

Samen met de ouders

Het plaatsingsgesprek bij de peuteropvang is een belangrijk startpunt. Hierin verkennen we de wereld van het kind en praten we over de begeleiding van het kind in de peuterperiode. Zo kunnen wij ons aanbod zo goed mogelijk op je kind afstemmen binnen de peuteropvang. Wij vinden partnerschap met ouders heel belangrijk en plannen daarom samen regelmatig een gesprek. Niet alleen over de ontwikkeling van je kind, maar ook om te luisteren naar je vragen en ideeën. Bij alle locaties is bovendien een oudercommissie actief. De oudercommissie vergadert een aantal keer per jaar en denkt mee over ons beleid en de invulling van activiteiten.  Zie voor meer info de website.

Doorgaande ontwikkelingslijn & warme overdracht

Een doorgaande lijn voor kinderen van de voorschool naar groep 1 draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen. We zorgen altijd voor een ‘warme overdracht’ waarbij de  overdrachtspapieren worden aangevuld met een uitgebreid gesprek tussen ouders, pedagogisch medewerkers en docenten van groep 1.  

De VVE-koppels:

Beekdaelen

Bingelrade: Pluk Bingelrade & Basisschool De Zeveneik
Merkelbeek: Pluk Merkelbeek & Basisschool Sint Jozef
Schinveld: Pluk Schinveld & Basisschool Schinveld

Brunssum

Pluk Brunssum Centrum Noord & Basisschool De Caleidoscoop

Pluk Brunssum Noord & Basisschool Titus Brandsma

Pluk Brunssum Oost & Basisschool Meander

Pluk  Brunssum Zuid & Basisschool Langeberg

Pluk Brunssum Centrum & Basisscholen Trampoline en de Opstap

Pluk Brunssum West & Basisscholen Fransiscus en De Vlindertuin

————————————————————————————————————————————-

De gemeente Brunssum geeft voldoende uitvoering aan de wettelijk verplichte vve-afspraken.

De inspectie is nagegaan of in uw gemeente conform de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) afspraken zijn gemaakt met de houders van kinderopvang en met de schoolbesturen. Deze afspraken hebben betrekking op de doelgroep definitie, de toeleiding, de doorgaande lijn en de resultaten van vroegschoolse educatie. Daarnaast zijn wij nagegaan in hoeverre u zorgt voor voldoende aanbod van voorschoolse kindplaatsen. In het ‘Onderzoekskader
voorschoolse educatie’ dat op de website www.onderwijsinspectie.nl staat, kunt u lezen hoe de inspectie deze onderdelen beoordeelt.
Op grond van de ingevulde vragenlijst en de analyse van de overige bij ons bekende gegevens van uw gemeente, gaan wij ervan uit dat de gemeente voldoende uitvoering geeft aan de wettelijk verplichte vve-afspraken.

Klachten, gedragscode en vertrouwenspersoon

Gedragscode, klacht en geschil

CMWW verwacht van haar medewerkers dat zij serieus in gaan op klachten en waar mogelijk samen met de ‘klager’ naar oplossingen zoeken. Dat moet een open gesprek zijn, waarbij de ‘beklaagde’ niet bij voorbaat een verdedigende houding aanneemt,  maar goed luistert en ingaat op hetgeen de ‘klager’ inhoudelijk aangeeft.  De ‘klager’ moet zich met respect behandeld voelen. Meestal is zo’n persoonlijk gesprek voldoende om de kou uit de lucht te halen.

Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan is een gesprek tussen de ‘klager’ en de direct leidinggevende van de ‘beklaagde’ een volgende natuurlijke stap.

Maar mocht de cliënt, de medewerker of de vrijwilliger die een klacht heeft, met de uitkomst van dit overleg geen genoegen nemen, dan staat het hem/haar  vrij een officiële klacht in te dienen. Er zijn daarvoor verschillende wegen:

De Klachtencommissie van CMWW
De Provinciale Klachtencommissie Welzijnswerk
De landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

Naleving van de gedragscode                 

Heeft  U een klacht  over het niet naleven van deze gedragscode  vragen wij U dit altijd aan ons te melden . Bij melding van ongewenst gedrag kunt u desgewenst  een vertrouwenspersoon inschakelen. Deze vertrouwenspersoon kan u ondersteunen en adviseren over een mogelijke aanpak naar een goede oplossing

Vertrouwenspersoon

CMWW kent een interne (maakt deel uit van de organisatie) en een externe (staat buiten de organisatie) vertrouwenspersoon. U maakt zelf de keuze met wie u in gesprek wilt gaan en u ondersteunt bij het gezamenlijk oplossen van  de klacht. 

Geschillencommissie Kinderopvang

CMWW heeft per 19-1-2016 een registratieovereenkomst voor De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Dit betekent dat de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalengeschillen vanaf dd 1-1-2016 kan behandelen conform het toepasselijke Reglement.