Spring naar content

Cliëntondersteuning

Laat u ondersteunen bij uw vraag of probleem!

Onafhankelijke cliëntondersteuning wat is dat?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van voorzieningen bij (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, wonen of werk en inkomen?

“Uit ervaring weten wij dat dit behoorlijk ingewikkeld kan zijn!

De cliëntondersteuner kan u daarbij helpen en staat naast u.

 • We kijken samen met u en uw netwerk wat de mogelijkheden zijn om (weer) deel te nemen aan de samenleving.
 • Wij denken o.a.  mee over zorgvragen , financiën, wonen, werken, opleiding, sociale contacten en vrije tijd.
 • De cliëntondersteuner helpt u ook met het opstellen van uw hulpvraag bij instanties.

Professionele cliëntondersteuning is altijd onafhankelijk, dat betekent dat u steun krijgt van iemand die niet voor u mag beslissen, maar u helpt om een goede keuze te maken.

 • De cliëntondersteuner helpt u ook met het opstellen van uw hulpvraag bij instanties.

Deze ondersteuning is voor u gratis! Wilt u meer informatie neem dan contact op met het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum/Onderbanken.

Woont u in Brunssum bel dan 088-4552500. Woont u in Beekdaelen/Onderbanken bel dan 088-4552591

Vraag naar de cliëntondersteuner!

Cliëntondersteuning Brunssum

De onafhankelijke cliëntondersteuner is er voor alle burgers, in bijzonder voor cliënten en hun mantelzorgers die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. U krijgt ondersteuning van een professional die niet mag bepalen welke hulp u wel of niet krijgt, maar wel met u meekijkt en meedenkt en uw belangen behartigt.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor u altijd gratis.

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u een keer met één van onze medewerkers praten?

Neemt u dan contact op met het hoofdkantoor 088-4552500.

Maurice Heijlands

M.heijlands@cmww.nl

Em Smit

e.smit@cmww.nl

Cliëntondersteuning Beekdaelen

Cliëntondersteuning voor de inwoners van het gebiedsdeel Onderbanken van gemeente Beekdaelen

Wenst u informatie, advies en ondersteuning bij een aanvraag voor Wmo of Jeugdhulp?

Dan kunt u daarvoor terecht bij het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW) in het gebiedsdeel Onderbanken van gemeente Beekdaelen. CMWW is het aanspreekpunt voor informatie en advies en ondersteunt u bij de aanvraag wanneer u daaraan behoefte heeft. U wordt onafhankelijk begeleid bij de voorbereiding, het gesprek en de aanvraag. Deze begeleiding is gratis.

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u een keer met één van onze medewerkers praten?

Neemt u dan contact op met Wijksteunpunt Schinveld (088-4552590) of het hoofdkantoor (088-4552500) en vraag naar:

In de overgang van Onderbanken naar Beekdaelen is de opdrachtverstrekking Cliëntondersteuning aan CMWW voor 2019 nog van dezelfde orde als de afgelopen jaren. Met andere woorden inwoners van Schinveld, Jabeek, Bingelrade en Merkelbeek kunnen met hun vragen terecht bij CMWW. 

Cliëntondersteuning, positionering en wetgeving

Cliëntondersteuning is het onafhankelijk ondersteunen van inwoners van gemeente Brunssum en gemeente Onderbanken die in aanraking komen met het sociaal domein (WMO, jeugdwet, participatiewet) en hier vragen bij hebben of ondersteuning behoeven. De ondersteuning kan variëren van het geven van informatie en advies, ondersteuning bij “keukentafelgesprekken”, ondersteuning bij het realiseren van geïndiceerde zorg, ondersteuning bij een bezwaarschrift en het bieden van psychosociale ondersteuning. 

In het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kunnen inwoners terecht bij cliëntondersteuning van CMWW tot aan het indicatiebesluit van het CIZ.

Onze cliëntondersteuning is gericht op het vergroten van de eigen kracht van de cliënt en versterking van het netwerk. Wij zien kansen, mogelijkheden en uitdagingen voor elke cliënt en diens omgeving. Cliëntondersteuning is van individuele aard, maar er is ook ruimte om groepen op te zetten zoals bijv. een lotgenoten contactgroep. Wij doen dit graag samen met ervaringsdeskundigen, zoals de cliënten zelf, maar ook ouders, broers en zussen, vrienden en kennissen zijn van harte welkom met suggesties en ideeën.

De professionals van het CMWW werken nauw samen met verschillende partners, zoals de WMO maatwerkers, het UWV en andere zorgaanbieders zoals Radar, Stevig (GGZ), de Gastenhof, Levanto groep en zowel het reguliere als speciale onderwijs (bijv. PPL).  

Positie van de cliëntondersteuning bij CMWW.

Een onafhankelijke ondersteuning voor alle burgers. In het bijzonder voor cliënten en hun mantelzorgers die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. Of problemen hebben op andere terreinen binnen het sociale domein bv op het gebied van Wonen, onderwijs of schuldenproblematiek. Het betreft vragen m.b.t. alle levensterreinen van een cliënt.

Opdracht van de gemeenten.

De (onafhankelijke) cliëntondersteuning lokaal organiseren. Samenvoegen van cliëntondersteuning in andere producten waardoor grotere doelgroep bereikt kan worden (MEE richt zich op cliënten met een lichamelijke, psychische, verstandelijke beperking of een vorm van autisme hebben).

CMWW geeft vorm aan de opdracht volgens de werkwijze BuurtWelzijnsTeam (verder BWT). De vraag komt binnen bij BWT en zal in eerste instantie breed en onderzoekend naar eigen kracht benaderd worden.

Informatie en advies. Inzet van vrijwilligers I & A (informele cliëntondersteuning) is een optie naast het BWT spreekuur. Tevens kunnen collectieve voorzieningen aangeboden worden (zie handreiking Cliëntondersteuning in de nieuwe WMO, AVI-toolkit13)

Vraagverheldering. Indien uit de aanmelding blijkt dat de vraag achter de vraag onderzocht dient te worden. Dan volgt een intake door een hulpverlener in BWT. Indien er sprake is van een indicatie dan vindt er een specialistisch vervolg vanuit BWT specialisme Cliëntondersteuning plaats.

Kortdurende ondersteuning. Cliënt en zijn netwerk worden geholpen bij het opstellen van een duidelijk ondersteuningsplan:

 • De situatie.
 • De gewenste resultaten.
 • De eigen inzet.
 • De te verwachten ondersteuning.
 • Verwachting in andere organisaties.
 • De manier van realisatie.
 • De tijdsplanning.

Activering. Cliënt en diens netwerk worden geactiveerd om zoveel mogelijk zelf een oplossing voor het probleem te kunnen bewerkstelligen.

Bemiddeling en verwijzing. De cliëntondersteuner neemt een actieve rol /positie in bij bemiddeling bij klachten en het indienen van bezwaar en beroep. Als de cliënt en het eigen netwerk hier niet zelf toe in staat zijn. Tevens wordt hulp geboden indien de klachten (en eventueel bezwaar en beroep) voorkomen kunnen worden door een actieve bemiddelende rol van de cliëntondersteuner. Indien noodzakelijk c.q. gewenst helpt de cliëntondersteuner aan het tot stand komen van de juiste verwijzing naar het juiste adres.