Spring naar content

Hulpverlening Beekdaelen

Grib is er voor alle inwoners van de Gemeente Beekdaelen. In de verschillende kernen van de gemeente zijn buurtwelzijnteams actief waar je terecht kunnen voor maatschappelijk werk, activiteiten voor jong en oud, jongerenwerk en onafhankelijke cliëntondersteuning (Meedenkers). Je kunt ook bij de buurtwelzijnsteams aankloppen als je ondersteuning nodig hebt bij het organiseren van een activiteit in jouw buurt.

Wil jij contact opnemen met Grib?

Dat kan! Bellen kan op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur via (088) 455 25 94.

Mailen kan natuurlijk altijd. Stuur een mail naar bureaudienstbeekdaelen@cmww.nl.

Algemene Info: Buurt-Welzijn-Team

Het buurtwelzijnteam in Schinveld is actief om het wijkgericht werken af te stemmen op de vraag en behoefte van de burger. Het buurtwelzijnteam  is  samengesteld met verschillende disciplines, maatschappelijk werkers, sociaal cultureel werkers, ouderenwerkers en jongerenwerkers. De rol van de CMWW –medewerkers ten aanzien van het wijkgericht werken is het organiseren van ontmoetingen (Meet en Greet) met burgers en sociale netwerkpartners en het faciliteren van sociale wijkactiviteiten, burgerinitiatieven en welzijnsdiensten.

Teamleden  zijn in gesprek met sleutelfiguren uit de kernen, vanuit deze interactie met burgers faciliteren zij burgerinitiatieven die ten goede komen aan de leefbaarheid. Daarnaast organiseren zij ontmoetingsactiviteiten, vanuit de ontmoeting met de deelnemers, wordt er getracht om (hulp)vragen / kwesties in een zo vroeg mogelijk stadia  op te pakken binnen het netwerk waar men deel van uitmaakt.

Vrijwel alle casuïstiek wordt vanuit een generalistische aanpak benaderd, waarbij het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën het vertrekpunt is. Door de gevolgde SoNeStra scholing (werken vanuit sociale netwerkstrategieën) zijn medewerkers toegerust om aanspraak te maken op het sociale kapitaal van de burgers. Ook wordt het collectieve aanbod meer en meer afgestemd op de behoefte uit de kernen, hier loopt het verbinden van burgers en buurten als een rode draad doorheen. Het coachen en ondersteunen van vrijwilligers is een belangrijke activiteit, hierbij zijn wij gericht op verzelfstandigen en versterken van vrijwilligers initiatieven.

Hulpverlening in Beekdaelen voormalige kernen Onderbanken

In 2020 wordt gewerkt aan de transitie naar een afgestemd aanbod voor geheel Beekdaelen 2021. Vooralsnog presenteren we ons aanbod op basis van het gebruikelijke aanbod CMWW. Daar waar mogelijk leidt u onderstaand overzicht naar de gewenste informatie op de website.

Informatie en Advies spreekuur (inloop)

In Nederland moet u voor van alles formulieren invullen. Vaak zijn dit belangrijke formulieren, zoals het aanvragen van (zorg)toeslagen of formulieren voor het UWV. Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet altijd makkelijk is. Vaak leggen mensen deze formulieren aan de kant om het ‘later’ een keer te doen. Maar soms blijven belangrijke zaken dan té lang liggen. Bij CMWW is er een groep vrijwilligers die het spreekuur Informatie & Advies bemensen. Naast vragen over algemene zaken kan men hier ook terecht voor vragen m.b.t. belastingzaken.

Voor het Informatie en Advies spreekuur (inloop) kunt u terecht op iedere woensdag van 10.00 – 12.00 uur. De vrijwilligers die uw vraag in ontvangst nemen worden ondersteunt door maatschappelijk werkers die dan ook op locatie aanwezig zijn.

Individuele begeleiding

CMWW biedt ook op sociaal en maatschappelijk vlak begeleiding aan. Sociale, psychische of financiële problemen kunnen ertoe leiden dat mensen extra ondersteuning nodig hebben. Problemen kunnen zich opstapelen en op veel gebieden kan dit een negatieve invloed hebben. Vaak ervaren mensen door omstandigheden veel stress en lukt het daarom niet om dagelijkse bezigheden uit te voeren. Soms hebben mensen behoefte aan overzicht en structuur. De medewerkers van CMWW ondersteunen mensen op allerlei gebieden en zorgen ervoor dat problemen worden aangepakt. Zij vinden het belangrijk dat mensen lekker in hun vel zitten en helpen om de zelfstandigheid terug te vinden (Stress-sensitieve begeleiding).

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is het onafhankelijk ondersteunen van inwoners van de gemeente Beekdaelen (werkgebied Onderbanken) die in aanraking komen met het sociaal domein (WMO, jeugdwet, participatiewet) en hier vragen bij hebben of ondersteuning behoeven. De ondersteuning kan variëren van het geven van informatie en advies, ondersteuning bij “keukentafelgesprekken”, ondersteuning bij het realiseren van geïndiceerde zorg, ondersteuning bij een bezwaarschrift en het bieden van psychosociale ondersteuning.

Maatschappelijk Werk

Algemeen maatschappelijk werk streeft ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociaal netwerk en omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen. Wij vinden het van groot belang dat mensen tot hun recht komen in de samenleving, als mens en als burger. Iedereen verdient het om gezien te worden als uniek individu.

De medewerkers van het CMWW zijn geschoold in Welzijn Nieuwe Stijl. Het Sonestra traject (sociale netwerk strategieën) heeft onze professionals geleerd om mensen bewust te maken van hun eigen kracht en mogelijkheden. Door aan te sluiten bij ieders sociale kapitaal en mensen samen met familie en netwerk te faciliteren en ondersteunen, kunnen mensen zelf besluiten nemen, plannen maken en de voortgang en uitvoering hiervan bewaken. Kortom, het optimaal benutten van de eigen kracht van burgers.

Waarmee kunnen mensen bij ons terecht?

Oud of jong, getrouwd, samenwonend of alleenstaand, met ruime beurs of krap bij kas; iedereen kan zonder voorwaarden vooraf of verwijsbriefje terecht bij het algemeen maatschappelijk werk van het CMWW. Men wordt te woord gestaan door een professional die samen met de cliënt kijkt naar de mogelijkheden. Indien gewenst worden mensen doorverwezen.

In feite kan men terecht met allerlei soorten vragen, problemen, klachten of suggesties. Veel vragen hebben betrekking op het gebied van:

relatie, werk & geld, wonen, onderwijs, kinderen en opvoeden, jeugd – en jongeren, discriminatie, rouw, gezondheid en verslaving.

Hulpverleningsaanbod Beekdaelen in overzicht:

Activiteit / DienstContactpersoonTelefoonInfo
Crisisdienst Jeugdhulp Ralf Stoffels 06-52855905 Maandag tot en met vrijdag 8.30-17.00 uur
Maatschappelijk Werk / Centrum Jeugd en Gezin
088 -4552590 Op afspraak
Maatschappelijk Werk / Schuld Hulpverlening
Judith van Venrooij 088 -4552590 Op afspraak
Cliëntondersteuning Onderbanken
088-4552590 Op afspraak
Informatie & Advies spreekuur
088 -4552590 Woensdag : 10.00 – 12.00 uur
vrijwillige ouderenadviseur Liesbeth Duteweerd 06-22590520 Dinsdag van 11.00 – 14.00 uur
Ouderenadviseur Margret Peters 06-52887558 Dinsdag van 12.00-16.30 uur en Woensdag en donderdag van 09.30 – 16.30 uur.
Preventieve huisbezoeken Margret Peters 06-52887558 Dinsdag van 12.00-16.30 uur en Woensdag en donderdag van 09.30 – 16.30 uur.
Next step Perron045 n
Perron045

Karlijn van Hamont
06-57 36 65 09

https://www.perron045.nl/contact-perron045/