Spring naar content

Ambulant Jongerenwerk

Jongerenwerk is een vak apart!

Ambulant Jongerenwerk

Het ambulant jongerenwerk draagt bij aan de vorming, opvoeding en maatschappelijke participatie van jongeren in de leeftijd van 14 tot 23 jaar, met het accent op buurtjeugd.

Het ambulant jongerenwerk werkt met jongeren die naar een locatie of accommodatie komen, met jongeren die actief op straat worden opgezocht én met jongeren die via ketenpartners worden ingebracht.

De jongerenwerker weet wat er in de wijk leeft, kent de jongeren in de wijk en met een groot aantal van hen heeft hij een band, waardoor hij jongeren kan motiveren tot ander gedrag als dat nodig is.

Daarbij slaat het jongerenwerk als derde opvoedmilieu de brug tussen thuis, school/werk en buurt.

Jongerenwerk is een vak apart. Een vak dat vraagt om een duidelijke (pedagogische) visie en aanpak.

Het jongerenwerk levert vanuit haar visie een bijdrage aan de uitvoering en realisering van het Brunssumse (jeugd)beleid zoals vastgelegd in het Masterplan Sociaal Domein.

Het jongerenwerk richt zich op drie pijlers:

  • Talentontwikkeling,
  • Bevordering van de leefbaarheid,
  • Individuele coaching/hulpverlening.

De Ambulant Jongerenwerkers van Brunssum

Contact:

Omar Nouri, O.nouri@cmww.nl of 06-38129100

Wat doen de Ambulant jongerenwerkers:

De Ambulant jongerenwerkers proberen overlast te voorkomen en te verminderen. Ze richten zich op de overlastbezorgers.

Het uitgangspunt is om jongeren zoveel mogelijk te benaderen voordat zich echte problemen voordoen. De Ambulant jongerenwerkers leggen contacten met de groep waar ze  problemen veroorzaken of daar waar door de omgeving problemen ervaren.

Naast het verminderen van de jeugdoverlast doet het Ambulant jongerenwerk verschillende leeftijden (jong en oud), jongerengroepen en nationaliteiten VERBINDEN. De jongeren worden toegeleid  naar de jongerencentra, naar de gymzalen of naar de hulpverlening als dat nodig is.

Activiteitenoverzicht 2023

ActiviteitDagTijdLocatie
Basketbal (jongens)Dinsdagavond19:30-21:00Microhal
CalisthenicsDinsdagavond21:00-22:30Microhal
Basketbal  (meiden)Woensdagavond18:30-19:30Microhal
VolleybalWoensdagavond20:00-22:00Rumpenerhal
CalisthenicsDonderdagavond20:00-22:00Microhal
Muziek VerbindtDonderdagavond19:00-21:00Pelgrimskerk

Daarnaast organiseert het ambulant jeugd- en jongerenwerk ook activiteiten buiten het wekelijkse programma om, zoals klimmen, paintballen, karten en nog veel meer! Wil je hiervan op de hoogte blijven?  Neem dan gerust contact op met een van onze ambulant jeugd- en jongerenwerkers!

Muziek Verbindt 

Muziek Verbindt is een muziekgroep voor jong en oud waar de muzikanten samenkomen om hun favoriete nummers te spelen.  

De groep geeft ook vaker optredens.

Steeds gezellig op die donderdag!

Sport VERBINDT. Sport activiteiten

Tijdens onze wekelijks sportactiviteiten komen de jongeren samen om lekker te bewegen, plezier te hebben en sociale contacten op te doen.

De Parelloop:

Iedere jaar doen we er aan mee met een aantal jongeren. Voor de Parelloop, gaan we samen met de jongeren een aantal keren trainen. Verschillende leeftijd doen mee .Sport verbindt.

De Santarun:

Iedere jaar doen we er aan mee met een aantal jongeren, jong en oud.

Medewerker

Frits Hartgerink

Medewerker

Roy Biesmans

Ambulant Jongerenwerk Beekdaelen/Onderbanken

De jongerenwerkers zijn niet alleen in de verschillende jongerencentra oftewel jeugdhonken te vinden maar gaan ook de straat op om jongeren in hun eigen leefomgeving op te zoeken.

De ambulante jongerenwerkers zijn actief in de voormalige kernen van Onderbanken. Het accent ligt op de kernen/wijken waar veel jongeren bij elkaar komen.

Er wordt contact gelegd met deze groepen: wat is hun verhaal, waar liggen hun wensen en mogelijkheden. Niet alleen om overlast van jongeren te voorkomen of beperken, maar ook om jongeren een duwtje in de rug te geven wat betreft het zien van eigen vaardigheden en kansen. 

De ambulant jongerenwerkers hebben een signalerende taak en kunnen jongeren, als zij willen, doorverwijzen naar hulpverlening en andere instanties. Verder worden in samenspraak en samenwerking met de jongeren activiteiten opgezet en uitgevoerd. ook is het een taak van de jongerenwerker om jongeren naar de verschillende jongerencentra en naar de (sport)verenigingen in de wijk toe te leiden.

Contact:

Roy Biesmans, mailadres: r.biesmans@cmww.nl, tel. 06-21521389

Frits Hartgerink, mailadres: f.hartgerink@cmww.nl, tel. 06-541032228

Eventueel extra informatie over de pijlers (zie inleiding)

Talentontwikkeling

Binnen de Talenthouse-methodiek zijn talentontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid van jongeren uitgangspunten van werken. Het is een vorm van participatief jongerenwerk dat zich richt op het aanleren van vaardigheden en soft skills. Binnen dit geheel wordt het jongerenwerk mede ingevuld door de jongeren zelf en hebben zij een stem in de programmering. Jongeren moeten immers hun talenten en kwaliteiten ontdekken en ontplooien. Dat lukt niet als het jongerenwerk activiteiten vóór jongeren bedenkt en organiseert. Het bedenken, organiseren, uitvoeren en evalueren van activiteiten moeten jongeren zelf doen, want dáár leren ze van. CMWW geeft jongeren die ruimte. Daarbij worden jongeren niet als consument benaderd, maar als producent.

Het jongerenwerk is van mening dat wanneer jongeren op welke manier dan ook invloed hebben op hun eigen activiteiten, overlast zal afnemen. Het is een proces, waar de jongerenwerkers invloed op hebben. Toch zullen de jongerenwerkers niet altijd vraaggericht werken. Jongeren dienen ook gewezen te worden op andere (toekomst)mogelijkheden, die buiten hun eigen gezichtsveld vallen, bijvoorbeeld projecten waar de wijkbewoners bij betrokken worden of voorlichtingsactiviteiten.

Jongerenwerkers stimuleren en motiveren jongeren om na te denken over de manier waarop zij zelf een zinvolle invulling kunnen geven aan het jongerenwerk. Het jongerenwerk kan dit echter niet alleen; ook andere partijen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het verder uitrollen van de Talenthouse-methodiek in Brunssum.

Het jongerenwerk heeft een belangrijke taak in het toeleiden van jongeren richting werk en scholing (inclusief Perron 045 en Next Step Perron 045). Talentontwikkeling behelst immers niet alleen het ontwikkelen van expressieve talenten en het organiseren van activiteiten, maar is vooral belangrijk voor het streven dat elke Brunssumse jongere met een startkwalificatie (MBO niveau 2) de arbeidsmarkt opgaat.

Leefbaarheid

Onder leefbaarheid verstaat CMWW rust en veiligheid in de wijk door een bijdrage te leveren aan het voorkomen en verminderen van (jongeren-)overlast. De aanpak van overlast gevende jeugdgroepen kan pas goed uitgevoerd worden als een jongerenwerker een bepaalde basis van contact en bekendheid heeft binnen de wijk. Vanuit deze betekenisrelatie ontstaat vertrouwen en weet de jongerenwerker met zijn agogische handelswijze de jongeren te stimuleren tot ander gedrag.

De integrale BuurtWelzijnsTeams (verder BWT) van CMWW hebben een belangrijke taak bij het vergroten van de leefbaarheid in de wijk. Daarbij gaat het niet alleen om daadwerkelijke veiligheid, maar ook om een gevoel van veiligheid en prettig wonen voor alle bewoners in de wijk. Medewerkers van CMWW gaan coalities aan met ouders, buurtbewoners, vrijwilligers, wijkagenten, scholen, sportverenigingen, culturele verenigingen, werkgevers, ondernemers, etc. Want werken aan leefbaarheid in wijken vereist een samenspel van partijen die met elkaar optrekken.

De jongerenwerkers geven ruimte aan jongeren door grenzen te stellen. Wanneer er duidelijke grenzen worden gesteld (normeren en corrigeren), ontstaat er binnen die grenzen ruimte om talent te ontdekken en te ontplooien. De grenzen die het jongerenwerk stelt, vormen het kader waarbinnen jongeren kunnen experimenteren. Dat betekent dat de jongerenwerker niet een goede vriend is, maar iemand die de waarheid durft te zeggen, op verantwoordelijkheden wijst en coacht in het nemen van die verantwoordelijkheden. Hij is daardoor een betrouwbare partner voor de jongeren.

Jongerenwerkers werken vanuit het belang van de jongeren en de maatschappij samen met iedereen die betekenis heeft in het dagelijks leven van de jongeren.

Nog altijd zit er een spanning tussen de straatcultuur, waarmee de jongeren zich identificeren, en de burgercultuur. Jongeren hebben het gevoel dat zij niet begrepen, en sterker nog, niet gewenst worden door de burgercultuur/maatschappij.

Het samenwerken met de politie en andere ketenpartners is geen discussiepunt meer in het jongerenwerk. Samenwerken met ketenpartners hoort bij de pedagogische taak van de jongerenwerker. Dit is in het belang van de jongeren en in het belang van de maatschappij. De wijkagent en de jongerenwerker hebben beiden het beste voor met de jongeren uit de wijk. Beiden zijn ervan overtuigd dat je het beste voor de jongere niet alleen bereikt met het straffen en inperken van jongeren. Het bieden van kansen, het belonen van goed gedrag en het coachen van jongeren in samenwerking met andere partners in de wijk, kan het verschil uitmaken in de aanpak van overlast. Het aanpakken van overlast gevende groepen jeugd verloopt in samenwerking met partners, waarbij gemeente, politie, jongerenwerk, handhaving en eventuele andere partijen de handen ineenslaan om gezamenlijk in te zetten op het terugdringen van jeugdoverlast.

Bij signalen over jongeren gaat het jongerenwerk met partners in gesprek om te bepalen welke aanpak noodzakelijk is. Complexe problematiek brengen we in bij het JPP-overleg, waar een multidisciplinair team zich buigt over het vraagstuk. Dit alles doet CMWW uiteraard niet zonder de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding en het sociaal netwerk actief te laten nadenken over de kwestie en te nemen acties. Het jongerenwerk probeert vanuit een positieve invalshoek contact met de ouders te leggen. Bij gesignaleerde problemen zullen zij elkaar weten te vinden en zijn ouders sneller gemotiveerd om te werken aan de gedragsverandering van hun kind. Waar nodig wordt ook de school betrokken in de aanpak.

Individuele coaching

Individuele coaching is een methode waarbij jongeren vanuit een betekenisvolle relatie individueel worden gestimuleerd tot positieve gedragsverandering en het benutten en versterken van hun (verborgen) talenten en kwaliteiten. De coaching is daarnaast gericht op praktische en concrete zaken, zoals scholing, opleiding, schuldsanering en het versterken van het sociaal netwerk. De jongerenwerker neemt hierbij de tijd om een band met de jongere op te bouwen. Hoewel het resultaat op individueel niveau de focus heeft, zal het bij een jongere uit een overlast gevende groep ook een positieve invloed hebben op de groepsdynamische processen. Individuele coaching is daarom de perfecte methode om in te zetten bij overlast gevende groepen, maar ook bij kwetsbare, overbelaste jongeren die de jongerenwerker tegenkomt. Met individuele coaching lukt het beter om contacten met (individuen uit) groepen op te bouwen dan met traditionele hulpverleningstrajecten, waarbij de contacten meestal formeel tot stand komen.

Voor een effectieve begeleiding van jongeren zal de jongerenwerker intensief samenwerken en intercollegiaal overleg voeren met de andere disciplines binnen het BWT.

Individuele coaching van jongeren vergt een perspectiefgerichte werkwijze bij het zoeken naar een evenwicht tussen ‘zaken uit handen nemen’ en ‘zelf laten ontdekken en ervaren’.

Het is een strategie om de handelingsmogelijkheden en sociale participatie van jongeren te vergroten, te versterken en te vertalen in sociale en arbeidscompetenties. De jongerenwerker zal minder bezig zijn met de moeilijkheden/problemen (het verleden), maar vooral vooruitkijken en oog hebben voor het perspectief en de kansen.

Doelen op het niveau van individuele jongeren zijn:

  •  De eigenwaarde versterken en inzicht geven in (consequenties van) eigen gedrag;
  • Jongeren helpen om vertrouwen in hun toekomst en ontwikkeling te krijgen door hen te helpen oplossingen te vinden voor praktische hulpvragen (op sociaal gebied, bij werk, scholing en opleiding en met officiële instanties);
  • Jongeren vaardigheden en soft skills aanreiken om hun kansen in de maatschappij te vergroten, zowel binnen de eigen sociale kring en als op het gebied van school, opleiding en werk;
  • Jongeren hun eigen talenten en kwaliteiten leren ontdekken (“wat kan ik goed”, “wat wil ik”);
  • Jongeren eigen keuzes leren maken;
  • Jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag (thuis, op straat, op school/werk);
  • Jongeren stimuleren en ondersteunen om een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren.