Spring naar content

Jeugd & Jongerenwerk CMWW

Leukste activiteiten van nederland

Wat is jongerenwerk?

Jongerenwerkers focussen zich op de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 10–23 jaar die steun nodig hebben bij het volwassen worden.

Wat doen jongerenwerkers?

Jongerenwerkers houden zich bezig met contact maken, signaleren, motiveren, opvoeden en activeren. Hierbij wordt samengewerkt met ouders, school, jeugdhulp, wijkteams en politie. In contact met jongeren en de samenleving gebruiken jongerenwerkers negen beschreven en onderbouwde methodieken:

 • Groepswerk – Gericht op het beïnvloeden van interacties en processen binnen een groep, met als doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van de groep als geheel én op individueel niveau.
 • Individuele begeleiding – Motiveert jongeren tot positieve gedragsveranderingen en het versterken van hun talenten en kwaliteiten.
 • Ambulant jongerenwerk – Jongerenwerkers zijn aanwezig op plaatsen waar jongeren (samen)komen. Dit kan zijn op straat, scholen, pleintjes, sociale media en winkelcentra. Vanuit de leefwereld van de jongeren onderzoeken zij welke mogelijkheden er zijn om jongeren te ‘activeren’ of waar ondersteuning nodig is om obstakels in persoonlijke omstandigheden te overwinnen.
 • De inloop – Een laagdrempelige omgeving waar jongeren (nieuwe) vrienden ontmoeten en vaardigheden opdoen. Jongerenwerkers bouwen hier een betekenisrelatie op met jongeren en sporen aan tot empowerment en participatie.
 • Informatie en advies – Als integraal onderdeel van het dagelijks contact tussen jongeren en jongerenwerkers, is deze methodiek erop gericht dat jongeren toegang krijgen tot de informatie die voor hen van belang is. Zo ontwikkelen zij het vermogen om informatie te analyseren en te gebruiken.
 • Talentgericht werken – Focus van de jongerenwerker ligt hierbij op het ontwikkelen van interesses, talenten en competenties van jongeren. Jongerenwerkers bieden jongeren de ruimte om kwaliteiten in te zetten binnen de samenleving en zich persoonlijk te ontwikkelen.
 • Meidenwerk – Gericht op identiteitsontwikkeling van meisjes en jonge vrouwen bij wie de ontwikkelvraag voortvloeit uit het ‘vrouw’ zijn.
 • Peer-to-peer – Jongerenwerk stimuleert en faciliteert interacties tussen jongeren die eigenschappen, ervaringen of vriendengroepen delen, om zo een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jongeren.
 • Youth Organizing – Jongerenwerkers stimuleren, motiveren en ondersteunen jongeren om zelfstandig initiatieven te nemen, deze vorm te geven, uit te voeren en te onderhouden. Hierbij gaat het erom dat jongeren de aanzet doen, regie hebben en de verantwoordelijkheid dragen voor de praktische realisatie van het initiatief.

Doelgroep

De focus van het jongerenwerk ligt in het bijzonder op jongeren in een kwetsbare positie. Deze jongeren zijn onder te verdelen in:

 • Jongeren waarmee het goed gaat – Deze jongeren groeien op in een gezonde, veilige en kansrijke omgeving. Ze ervaren geen grote problemen, maar hebben wel steun nodig bij het volwassen worden.
 • Jongeren met lichte problematiek – Deze jongeren ervaren beginnende of lichte problemen op één of meerdere leefgebieden, zoals op school, thuis of in het sociale netwerk.
 • Jongeren met zwaardere problematiek – Deze jongeren ervaren op één of meerdere leefgebieden significante problemen. Dit zijn bijvoorbeeld dak- en thuisloze jongeren, jongeren met een licht verstandelijke beperking of voortijdig schoolverlaters.

Jongerenwerk CMWW

Bij CMWW wordt door het jongerenwerk gewerkt vanuit de vindplaats. CMWW heeft een aantal jeugdhonken en ontmoetingsplekken waar de jeugd zich kan treffen en van waaruit activiteiten georganiseerd worden. De andere vindplaats is de straat, ambulante jongerenwerkers ontmoeten de jeugd op straat, al dan niet naar aanleiding van overlast melding. Samen met de jeugd worden activiteiten opgestart of worden de jongeren naar een jeugdhonk toegeleid.

JJW vanuit Jeugdhonken

Pagina Jeugdhonken

Jeugdhonken CMWW en zomervakantiewerk jongere jeugd

Zowel in Brunssum als in Beekdaelen heeft CMWW een aantal jeugdhonken. Klik op deze pagina als u het aanbod verder wil bekijken!

Ambulant JJW

Pagina Ambulant JJW

Ambulant JJW en zomervakantiewerk oudere jeugd

Zowel in Brunssum als in Onderbanken zijn ambulante jongerenwerkers op pad. Klik op deze pagina als u het aanbod verder wil bekijken!

Wat is de kracht van jongerenwerk?

Voor jongeren

Jongerenwerkers begeleiden jongeren naar volwassenheid en actief burgerschap en bieden mogelijkheden voor het vinden van een positief en reëel toekomstperspectief, zoals stage, werk of een opleiding. Jongeren ontwikkelen zich zowel op persoonlijk als sociaal vlak. Indien nodig behartigen jongerenwerkers hun belangen en geven ze grenzen aan.

Voor de leefomgeving

Jongerenwerk draagt bij aan het verstevigen van het pedagogisch klimaat en de sociale cohesie in een buurt. Door de inzet van jongerenwerk neemt de kans toe dat jongeren zich nu en in de toekomst inzetten voor hun omgeving.

Voor de samenleving

Jongerenwerk heeft een preventieve functie. Het draagt onder andere bij aan het voorkomen van criminaliteit, radicalisering en schooluitval. Bovendien pakken jongerenwerkers de ondersteuningsvraag van jongeren op een laagdrempelige manier op, waardoor zorg niet altijd noodzakelijk is. Ook biedt jongerenwerk de mogelijkheid tot het afschalen van hulp en het normaliseren van (lichte) problematiek.