Spring naar content

Peuteropvang Pluk Brunssum Oost is sinds september 2004 gevestigd in het gebouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening “Bronsheim”.

We vinden de samenwerking met ouders erg belangrijk. Wij zijn gedurende maximaal twee jaar uw partner in de begeleiding van de peuter. 

Elke peuter van 2,5/3 jaar moet in de gelegenheid zijn deel te nemen aan het peuterwerk en het voorschoolse programma. Doelgroepkinderen krijgen een aanbod van 16 uur VVE per week. De minimale afname voor zowel doelgroep- als niet doelgroep kinderen is 8 uur per week

In dit gebouw zijn gevestigd basisschool Meander, kinderopvang de Rollebol, de BSO, een gymzaal en sportkantine met kleedlokalen aanwezig. Als buren hebben wij de Rupsjes. De Rupsjes bestaat uit een kleine groep kinderen die begeleid wordt door begeleiders van Radar en Xonar.

De peuteropvang maakt momenteel gebruik van één lokaal, waarin we per dagdeel 16 peuters kunnen opvangen.

De peuters worden opgevangen door een team van 3 gekwalificeerde beroepskrachten. Verder ontmoet u regelmatig vrijwilligsters en/of stagiaires. Als een leidster afwezig is, hebben we vaste, vertrouwde invalsters die werken bij het CMWW.

VVE programma Speelplezier
In Peuteropvang Pluk Brunssum Oost  wordt gewerkt met het landelijk erkende Voor – en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Speelplezier. Al onze pedagogisch medewerkers beschikken over een jarenlange ervaring in de voorschoolse educatie. Het voorschoolse programma Speelplezier is volledig geïntrigeerd in ons dagelijkse aanbod.

Speelplezier wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat wil zeggen dat de methodiek aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de peuters in de groep en tegelijk aanstuurt op het zetten van een volgende stap in hun ontwikkeling. Elk kind is uniek, elk kind heeft zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden, talenten en interesses. Dit gegeven vormt de basis van het aanbod van activiteiten om onze doelen te behalen. Onze peuteropvang speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van peuters als voorbereiding op de basisschool. Het voorschoolse programma Speelplezier ondersteunt en stimuleert peuters hierbij zodat hun kansen op schoolsucces zullen toenemen. Er is speciale aandacht voor het voorkomen of verminderen van achterstanden op het gebied van de sociale-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling. Gezamenlijk met de basisschool vormen wij dan ook een koppel en zijn wij verantwoordelijk voor een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn.

Speelplezier stimuleert de peuters in hun ontwikkeling met spel als belangrijkste instrument. Jonge kinderen leren door zelf actief bezig te zijn: door te onderzoeken, te handelen, te spelen en te praten. Ze leren vooral als ze met ‘echte zaken’ bezig zijn, die interessant zijn en uitnodigen om te experimenteren en te ontdekken. Wij richten ons dan ook op het ontwerpen van betekenisvolle thema’s voor uw peuter, denk hierbij aan ‘winkeltje of doktertje spelen’.
Tijdens het spel observeren wij de kinderen zorgvuldig en nemen deel aan de activiteiten. Binnen die activiteiten lokken wij de peuters uit tot ontwikkeling. Door onze observaties systematisch te registreren binnen ons volgsysteem kunnen wij aansluiten bij de behoeften van uw kind.

Partnerschap in opvoeding
Samenwerking in partnerschap met de ouders vinden wij een voorwaarde om de peuter volledig te leren kennen. Tijdens de kennismaking gaat u in gesprek met de mentor van uw peuter over de persoonlijkheid van uw kind, zijn of haar behoeften, uw verwachtingen en wordt het netwerk rondom uw kind in beeld gebracht. Via de halfjaarlijkse oudergesprekken wordt u op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van uw kind en kijken we samen welke begeleiding en ondersteuning uw peuter nodig heeft.

Externe deskundigheid
Binnen de peuteropvang CMWW maken wij gebruik van de expertise van een logopediste; elke peuter krijgt een screening rond de leeftijd van 3 jaar. De consultatie verpleegkundige GGD/JGZ heeft een aantal momenten per schooljaar een inloopspreekuur. Bij vragen, zorgen omtrent de ontwikkeling van uw peuter hebben wij bovendien de mogelijkheid om de coach vroeg signalering en vroeg interventie in te schakelen. Samen vormen wij een aanvulling in het netwerk van het kind om zo elk kind optimaal te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling samen met anderen.

Contact opnemen
Als u meer wilt weten over onze Peuteropvang, de mensen die er werken, de verschillende activiteiten of thema’s, neem dan gerust contact met ons op via 088-4552500 06-15829673

U peuter nu inschrijven:

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Certificaat “Samen werken aan kwaliteit” van de geschillencommissie Kinderopvan

Peuteropvang/voorschool Pluk Brunssum West (voorheen Hummelhutje) is gevestigd in de Brede school Treebeek. We beschikken in deze school over twee lokalen, een speelzaal en een buitenspeelruimte. De beschikbare ruimte geeft het team de mogelijkheid om alle ontwikkelgebieden te stimuleren. Peuteropvang/voorschool ’t Hummelhutje werkt nauw samen met de basisscholen.

Onderstaand filmpje laat de ruimte van Pluk Brunssum West in beeld zien.

De peuters worden opgevangen door een team van professionele, enthousiaste, gekwalificeerde beroepskrachten, aangevuld met vrijwilligsters en/of stagiaires. Onze kracht ligt bij kindvolgend werken, waarin we per moment kijken wat een kind van ons nodig heeft.

De peuters zijn vanaf 2 jaar welkom. Pluk Brunssum West biedt ruimte aan twee verticale groepen van twee tot vier jarigen, de Kikkertjes en de Schaapjes. Elk lokaal biedt ruimte voor maximaal 16 peuters waarbij er een beroepskracht aanwezig is op 8 kinderen.  We vinden het partnerschap met ouders/ verzorgers heel waardevol, daarom organiseert het Hummelhutje een aantal keer per jaar activiteiten waarbij u als ouder/verzorger wordt betrokken. Denk hierbij aan een kerst-paasbruch en het project Kijken in de klas.

De kinderen bezoeken de peuteropvang gedurende minimaal 8 uur per week, verdeeld over zelf te kiezen dagdelen. Aan doelgroepkinderen wordt een aanbod van 16 uur per week gedaan.

Een van de twee lokalen delen we voor – en na de openingsuren van de peuteropvang en gedurende schoolvakanties met de buitenschoolse opvang van Kinderopvang HumanKind.

VVE – Vroeg en Voorschoolse educatie in Pluk Brunssum West

Peuteropvang Pluk Brunssum West werkt met de erkende VVE-methode “Speelplezier”. De “Speelpleziermethodiek” bestaat uit een aantal opeenvolgende ontwikkelings-stimulerende speel-leerroutines die dagelijks terugkeren. Een dag bestaat dan ook uit een vast dagritme.

Hierbij werken wij met thema’s. Deze thema’s sluiten goed aan bij de belevingswereld van de peuter. Voorbeelden hieran zijn: groei en bloei (lente), winkeltje spelen, verkeer en Spelen met Snuf (samen spelen). In elk thema komen de verschillende ontwikkelingsgebieden aanbod.

Het primaire doel van Speelplezier is het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. Het achterliggende doel is de bevordering van de totale ontwikkeling van jonge kinderen. De Speelpleziervisie is dat kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden leren door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van meespelende, inspirerende, meer wetende, sensitieve en responsieve volwassenen.

U bent van harte welkom peuteropvang Pluk Brunssum West te komen verkennen! Kom gerust eens kijken, maar bel even van tevoren zodat we tijd voor u kunnen vrijmaken.

U peuter nu inschrijven:

Bent u geïnteresseerd in ons programma, de verschillende thema’s en activiteiten, neem dan gerust eens een kijkje op onze Facebookpagina: www.facebook.com/Peuterspeelzaalthummelhutje

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Certificaat “Samen werken aan kwaliteit” van de geschillencommissie Kinderopvang.

Peuteropvang Pluk Brunssum Noord is opgericht in 1972 door ouders in samenwerking met de Gemeente Brunssum.  Sinds 2018 zijn wij gevestigd binnen basisschool Titus Brandsma. Samen met de basisschool vormt de Peuteropvang Pluk Brunssum Noord een VVE koppel. Dat houdt in dat wij gezamenlijk werken aan de doorgaande ontwikkelingslijn van uw peuter. We beschikken over een lokaal, een speelzaal en een buitenspeelruimte. Waarin wij een capaciteit hebben voor 16 peuters. De fysiek beschikbare ruimte geeft ons de mogelijkheid om alle ontwikkelgebieden te stimuleren. Deze stap zorgt voor meer samenwerking wat de doorgaande lijn ten goede komt.

VVE – Vroeg en Voorschoolse educatie in Pluk Brunssum Noord

Elke peuter vanaf 2 jaar moet in de gelegenheid zijn deel te nemen aan het peuterwerk en het voorschoolse programma. Doelgroepkinderen krijgen een aanbod van 16 uur VVE per week. De minimale afname voor zowel doelgroep- als niet doelgroep kinderen is 8 uur per week.

De peuters worden opgevangen door een team van professionele , enthousiaste, gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, aangevuld met vrijwilligers en stagiaires. Per 8 peuters is een pedagogisch medewerker aanwezig in de groep. Wij bieden per lokaal opvang aan maximaal 16 peuters. Als team laten wij de kinderen een gevoel van warmte, geborgenheid en veiligheid ervaren als basis voor hun zelfvertrouwen en verdere ontwikkeling.

Wij werken met de erkende VVE-methode “Speelplezier”. De “Speelpleziermethodiek” bestaat uit een aantal opeenvolgende ontwikkelings-stimulerende speel-leerroutines die dagelijks terugkeren.

Het primaire doel van Speelplezier is het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. Het achterliggende doel is de bevordering van de totale ontwikkeling van jonge kinderen. De Speelpleziervisie is dat kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden leren door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van meespelende, inspirerende, meer wetende, sensitieve, responsieve pedagogisch medewerkers.

Mentorschap, Volgen van elk kind, Partnerschap met ouders/verzorgers

Tevens vervullen wij een rol als mentor van een aantal kinderen, samen met de ouder(s)/verzorger(s) vormen wij een partnerschap in de opvoeding. De kinderen worden in de groep geobserveerd door alle aanwezige pedagogisch medewerksters. We willen elk kind “zien” in zijn/haar uniciteit en ontwikkeling. Onze bevinden worden vast gelegd in het volg en overdrachtsformulier van speelplezier.

Externe deskundigheid

Tevens is een logopediste, het toegangsteam jeugd en de consultatie verpleegkundige GGD/JGZ verbonden aan de peuteropvang CMWW. Samen met de ouders vormen wij het netwerk rond het kind. We werken samen om elk kind optimaal te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling.

Contact opnemen

Als u meer wilt weten over onze peuteropvang, mensen die er werken, de verschillende activiteiten of thema’s, neem dan gerust contact met ons op of neem eens een kijkje op onze facebookpagina: www.facebook.com/peuteropvangpukkio

U peuter nu inschrijven:

Contact opnemen

Als u meer wilt weten over onze peuteropvang, mensen die er werken, de verschillende activiteiten of thema’s, neem dan gerust contact met ons op of neem eens een kijkje op onze facebookpagina: www.facebook.com/peuteropvangpukkio

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Certificaat “Samen werken aan kwaliteit” van de geschillencommissie Kinderopvang.

Spelen – ontmoeten – ontwikkelen – signaleren – ondersteunen/begeleiden .

Peuteropvang / voorschool Pluk  Brunssum Zuid is gevestigd in de wijk Langeberg, Brunssum Zuid en maakt deel uit van de Brede School Langeberg. Hier beschikken wij over een lokaal, een speelgang, een eigen buitenspeelruimte en maken wij gebruik van de gymzaal van de basisschool waar wij de peuters beweegonderwijs bieden. Als partner in de Brede School zorgt peuteropvang Pluk  Brunssum Zuid ervoor dat uw kind onder deskundige begeleiding veilig kan spelen en leren met leeftijdsgenoten. Spelen is namelijk essentieel voor de ontwikkeling van het jonge kind.
Wij bieden peuteropvang voor alle kinderen van twee tot vier jaar. Elke peuter moet de mogelijkheid hebben om deel te kunnen nemen aan deze peuteropvang en het daarbij horende voorschoolse programma. Doelgroep peuters krijgen een aanbod van 16 uur verdeeld over 4 ochtenden. De minimale afname voor niet-doelgroep peuters is 8 uur.
De peuters worden opgevangen door een team van professionele , enthousiaste, gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, aangevuld met vrijwilligers en stagiaires. Per 8 peuters is een pedagogisch medewerker aanwezig in de groep. Wij bieden per lokaal opvang aan maximaal 16 peuters. Als team willen wij de kinderen een gevoel van warmte, geborgenheid en veiligheid laten ervaren als basis voor hun zelfvertrouwen en verdere ontwikkeling.


VVE programma Speelplezier

In Peuteropvang Pluk  Brunssum Zuid wordt gewerkt met het landelijk erkende Voor – en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Speelplezier. Al onze pedagogisch medewerkers beschikken over een jarenlange ervaring in de voorschoolse educatie. Het voorschoolse programma Speelplezier is volledig geïntrigeerd in ons dagelijkse aanbod.

Speelplezier wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat wil zeggen dat de methodiek aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de peuters in de groep en tegelijk aanstuurt op het zetten van een volgende stap in hun ontwikkeling. Elk kind is uniek, elk kind heeft zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden, talenten en interesses. Dit gegeven vormt de basis van het aanbod van activiteiten om onze doelen te behalen. Onze peuteropvang speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van peuters als voorbereiding op de basisschool. Het voorschoolse programma Speelplezier ondersteunt en stimuleert peuters hierbij zodat hun kansen op schoolsucces zullen toenemen. Er is speciale aandacht voor het voorkomen of verminderen van achterstanden op het gebied van de sociale-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling. Gezamenlijk met de basisschool vormen wij dan ook een koppel en zijn wij verantwoordelijk voor een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn.

Speelplezier stimuleert de peuters in hun ontwikkeling met spel als belangrijkste instrument. Jonge kinderen leren door zelf actief bezig te zijn: door te onderzoeken, te handelen, te spelen en te praten. Ze leren vooral als ze met ‘echte zaken’ bezig zijn, die interessant zijn en uitnodigen om te experimenteren en te ontdekken. Wij richten ons dan ook op het ontwerpen van betekenisvolle thema’s voor uw peuter, denk hierbij aan ‘winkeltje of doktertje spelen’.
Tijdens het spel observeren wij de kinderen zorgvuldig en nemen deel aan de activiteiten. Binnen die activiteiten lokken wij de peuters uit tot ontwikkeling. Door onze observaties systematisch te registreren binnen ons volgsysteem kunnen wij aansluiten bij de behoeften van uw kind.


Partnerschap in opvoeding
Samenwerking in partnerschap met de ouders vinden wij een voorwaarde om de peuter volledig te leren kennen. Tijdens de kennismaking gaat u in gesprek met de mentor van uw peuter over de persoonlijkheid van uw kind, zijn of haar behoeften, uw verwachtingen en wordt het netwerk rondom uw kind in beeld gebracht. Via de halfjaarlijkse oudergesprekken wordt u op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van uw kind en kijken we samen welke begeleiding en ondersteuning uw peuter nodig heeft.


Externe deskundigheid
Binnen de peuteropvang CMWW maken wij gebruik van de expertise van een logopediste; elke peuter krijgt een screening rond de leeftijd van 3 jaar. De consultatie verpleegkundige GGD/JGZ heeft een aantal momenten per schooljaar een inloopspreekuur. Bij vragen, zorgen omtrent de ontwikkeling van uw peuter hebben wij bovendien de mogelijkheid om de coach vroeg signalering en vroeg interventie in te schakelen. Samen vormen wij een aanvulling in het netwerk van het kind om zo elk kind optimaal te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling samen met anderen.


Contact opnemen
Als u meer wilt weten over onze Peuteropvang, de mensen die er werken, de verschillende activiteiten of thema’s, neem dan gerust contact met ons op of neem eens een kijkje op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/depaddestoelcmwwbrunssum

U peuter nu inschrijven:

Contact opnemen

Als u meer wilt weten over onze peuteropvang, de mensen die er werken, de verschillende activiteiten of thema’s, neem dan gerust contact met ons op of neem eens een kijkje op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/depaddestoelcmwwbrunssum

Bent u geïnteresseerd in ons VVE programma, onze visie en de kwaliteit van ons aanbod,  lees dan het HKZ pedagogisch beleidsplan en locatie specifiek werkplan, het VVE beleid en onze inspectierapporten op de website CMWW.

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Certificaat “Samen werken aan kwaliteit” van de geschillencommissie Kinderopvang.

Peuteropvang  Pluk Brunssum Centrum Noord is een VVE peuteropvang die gevestigd is in basisschool de Caleidoscoop, Essenstraat 1 te Brunssum.

Onze opvangcapaciteit is 24 peuters met 3 pedagogisch medewerksters. De peuters van 2 tot 4 jaar zitten samen in 1 groep. We bieden 5 ochtenden per week opvang aan van 8.30- 12.30 uur.

Wij werken met de erkende VVE-methode “Speelplezier”. De opvang is een plek waar peuters, onder deskundige begeleiding, veilig kunnen spelen met andere kinderen.

Spelen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

We besteden in de uitvoering van de aangeboden thema’s ruim aandacht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden van het jonge kind.

Bij ons is elk kind van harte welkom ongeacht zijn/ haar achtergrond of cultuur.

We bieden alle peuters een vertrouwde omgeving en sfeer waarin ze zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelen.

Elke pedagogisch medewerkster is mentor van een aantal peuters, zo wordt de ontwikkeling van elk kind gedurende de 2 jaar dat ze onze opvang bezoeken optimaal gevolgd.

Hierin is het contact met de ouders erg belangrijk, zij zijn gedurende de peuteropvang onze partner in de begeleiding van hun kind.

Daarnaast worden ze ondersteund door een coach, die met hun meekijkt als er zorgen m.b.t. de ontwikkeling van de peuter optreden.

We werken nauw samen met onze ketenpartners o.a. team basisschool de Caleidoscoop, JGZ, logopediste.

U peuter nu inschrijven:

Bent u nieuwsgierig wie we zijn, hoe we werken met ons pedagogisch werkplan, of andere beleidsplannen, dan kunt u altijd een afspraak met ons maken om dit persoonlijk te bespreken.

www.facebook.com/pages/PeuterspeelzaalPinokkio

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Certificaat “Samen werken aan kwaliteit” van de geschillencommissie Kinderopvang.

De peuterspeelzalen OllekeBolleke en De Hummelhoek zijn met ingang van het schooljaar 2016/2017 als één peuterspeelzaal in de Brede School Centrum gestart onder de naam Bij De Handjes en hebben vanaf 1 maart 2022 de naam Pluk Brunssum Centrum.

Samen staan wij sterk

Per dagdeel is er plaats voor 32 kinderen verdeeld over twee groepen. De peuters worden per groep begeleid door vier gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

Enkele ochtenden in de week komen onze vaste vrijwilligers ons ondersteunen. Verder ontmoet u regelmatig stagiaires.

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wil je je kind een goede start geven? Extra voorbereiding en aandacht voordat je kleintje de grote basisschool binnenstapt? Dan is voor- en vroegschoolse educatie ideaal voor elk kind om spelenderwijs allerlei vaardigheden aan te leren.

PLUK Centrum werkt vanuit de VVE-methode Speelplezier.

Het hoofddoel van Speelplezier is het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan, door stimulering van de spel- en taalontwikkeling in samenhang met de sociaal-emotionele, motorische en reken-wiskundeontwikkeling.

Ieder kind is bij ons welkom, ongeacht achtergrond of cultuur. Wij bieden de kinderen een vertrouwde omgeving en sfeer, waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelen. Alle peuters en ouders worden welkom geheten bij aankomst in de peuterspeelzaal. Elke leidster is mentor van een aantal peuters. Door de inzet van mentoren kunnen we uw peuter optimaal volgen in zijn of haar ontwikkeling. De peuters krijgen veel individuele aandacht in onze peuterspeelzaal.

Wij herkennen en erkennen de uniciteit van elke peuter.

Samenwerken met ouders
We vinden de samenwerking met ouders erg belangrijk. Wij zijn gedurende maximaal twee jaar uw partner in de begeleiding van de peuter.

U peuter nu inschrijven:

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Certificaat “Samen werken aan kwaliteit” van de geschillencommissie Kinderopvang.