Spring naar content

Inschrijving bij Peuteropvang CMWW

Inschrijven van uw peuter

U kunt uw kind schriftelijk aanmelden bij de kindadministratie CMWW als het de leeftijd van 1 jaar heeft bereikt. De kindadministratie is bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 09:00 tot 16:00 en op woensdagen volgens afspraak tussen 09:00 tot 16:00 via 088- 45 52 512, 088 – 45 52 508 of peuteropvang@cmww.nl

Een plaats wordt aangeboden (gereserveerd) bij het opvragen van de benodigde papieren tussen 4-6 maanden voor de plaatsingsdatum. Zodra de opgevraagde documenten retour zijn ontvangen door CMWW wordt het contract opgemaakt en verzonden. Een plaats gaat pas in als er een getekend contract is. De ouders ontvangen een digitale informatie map samen met het contract.

Ouders kunnen bij inschrijving een voorkeur peuteropvang locatie aangeven. Zie voor de plaatsingsvoorwaarden “ALGEMENE VOORWAARDEN CMWW PEUTEROPVANG”.

CMWW hanteert een door de gemeente Brunssum geformuleerd “doelgroepen beleid”. Een peuter kan in aanmerking komen om met voorrang geplaatst te worden. Meander JGZ bepaalt of het een doelgroepkind betreft en stelt de ouders hiervan op de hoogte. CMWW neemt contact op met deze ouders. Doelgroepkinderen worden met voorrang geplaatst.

  • PLAATSING:

De kinderen worden in principe op volgorde van inschrijfdatum geplaatst. Rekening houdend met plaatsingsmogelijkheden. – Doelgroepkinderen hebben altijd voorrang bij plaatsing. Een doelgroepkind is een kind dat door Meander-JGZ wordt aangemerkt als een kind dat op basis van het opleidingsniveau van de ouders in aanmerking komt voor extra taalondersteuning. Kinderen met een sociale indicatie kunnen ook door Meander JGZ als doelgroepkind aangemerkt worden.

CMWW streeft ernaar om de kinderen in de peuteropvang naar keuze te plaatsen.

De datum van plaatsing is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden van de desbetreffende peuteropvang locatie. Indien er geen plaats is in de voorkeur locatie kan er een aanbod worden gedaan voor plaatsing in een andere peuteropvang locatie binnen de gemeente Brunssum. Afhankelijk van de leeftijd wordt het kind geplaatst in een vaste groep gedurende 6 uur- of 10 uur per week. In de VVEpeuteropvang worden kinderen vanaf 2,5 jaar 10 uur geplaatst.

Bij plaatsing wordt aan de ouders een (digitale-)informatiemap aangereikt waarin het werkplan van de peuteropvang locatie, het entreeformulier en medicatieformulier zijn opgenomen. Bij plaatsing wordt de ouders een plaatsingscontract aangeboden. Wijzigingen waaronder adreswijziging, uitschrijving (anders dan op het contract vermeld) of andere wijzigingen dienen minimaal een maand voorafgaande aan de wijziging, schriftelijk aan de kind administratie doorgegeven te worden (peuteropvang@cmww.nl). Zodra de nieuwe plaatsing afgerond is, dienen de ouders 2 weken voor plaatsing contact op te nemen met de peuteropvang locatie voor een kennismakingsgesprek.

Tijdens het kennismakingsgesprek leggen pedagogisch medewerkers en ouders gezamenlijk vast:

  • Hoe de wenperiode ingevuld gaat worden.
  • Verkennen pedagogisch medewerkers en ouders samen de ontwikkeling van het kind en de mogelijke partners in de opvoeding.
  • Het entreeformulier en het medicatieformulier worden besproken.
  • Informatie over de locatie, afspraken en pedagogisch klimaat .
  • BETALING:

Bij inschrijving worden administratiekosten in rekening gebracht (€ 15,00 per kind in 2019).

Vanaf de plaatsingsdatum is de ouder een bijdrage verschuldigd. Alle ouders betalen de bijdrage die gebaseerd is op het inkomen. De bijdrage wordt gedurende 12 maanden per kalenderjaar in rekening gebracht. De bijdrage wordt berekend over 40 schoolweken. De bijdrage wordt door het CMWW via automatische incasso geïnd tenzij de betaling door een bewindvoerder of budgetbeheerder gebeurt.

Ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag vragen deze zelf aan bij de Belastingdienst.

Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvang toeslag komen via gemeentelijke subsidie in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten voor Peuteropvang op basis van het inkomen.

Indien een ouder in gebreke blijft en de bijdrage niet geïnd kan worden of aan het CMWW niet wordt overgemaakt, handelt het CMWW conform de betalingsregels CMWW Peuteropvang.

  • UITSCHRIJVING:

Het kind wordt uitgeschreven per de laatste dag van de maand waarin het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt. Uitschrijvingen voorafgaande aan het bereiken van de leeftijd van 4 jaar of mogelijke “verlengde Peuteropvang” dienen schriftelijk bevestigd te worden door ouder en CMWW. CMWW hanteert een maand opzegtermijn.

Het CMWW behoudt zich het recht voor om een kind uit te schrijven als de ouderbijdrage niet wordt betaald.

“Zorg met elkaar”

Over onze vrijwilligers bij de Peuteropvang

Bij de peuteropvang van CMWW zijn ook vrijwilligers actief.

Zij ondersteunen de leidsters bij hun werkzaamheden in en rond de peuterspeelzaal. De veiligheid en gezondheid van de kinderen staat voorop en aan deze verantwoordelijkheid wordt veel waarde gehecht.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat onze vrijwilligers zorgvuldig gekozen worden, zij krijgen een uitgebreid intakegesprek en dienen vóór aanvang van hun werkzaamheden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen.

Werkt u graag met kinderen en heeft u interesse om onze leidsters te komen ondersteunen?

Neemt u dan contact met ons op via 088-4552500.