Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel kwalitatief goede VVE dringt achterstanden terug

kwalitatief goede VVE dringt achterstanden terug

Onderzoek bevestigt: kwalitatief goede VVE dringt achterstanden terug

Karin Boeren

Goed nieuws: achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs kunnen door goede voor- en vroegschoolse educatie (VVE) worden teruggedrongen.

Dit blijkt uit een jarenlang onderzoek van het Kohnstamm Instituut in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Voor het onderzoek volgde het instituut bijna drieduizend kinderen vanaf tweeënhalfjarige leeftijd tot en met het einde van het basisonderwijs, om zo de effecten van voor- en vroegschoolse educatie op de ontwikkeling te onderzoeken.

Achterstanden teruggedrongen

Uit het onderzoek komt naar voren dat de achterstand van kinderen die voor- en vroegschoolse hebben gevolgd, substantieel afneemt ten opzichte van kinderen die niet aan VVE hebben deelgenomen. Volgens de onderzoekers geldt dat vooral voor woordenschat, maar ook achterstanden in rekenen lopen doelgroepkinderen in de basisschoolperiode in. Ook het oordeel over de werkhouding wordt positiever. Alleen bij begrijpend lezen zijn er nauwelijks inhaaleffecten ten opzichte van niet-doelgroepkinderen.

De studie laat zien dat de educatieve proceskwaliteit van belang is. Educatieve kwaliteit is het actief ondersteunen van de cognitieve en taalontwikkeling door activiteiten die kinderen uitdagen. Dit geldt met name in de voorschoolse periode (twee- en driejarigen). Het effect is met name te zien op woordenschat, omdat kinderen die VVE volgen vaak een aanzienlijk lager beginniveau hebben dan kinderen die niet voor VVE in aanmerking komen. Bijvoorbeeld omdat er thuis een andere taal wordt gesproken. ‘Kennelijk slagen de voorschoolse voorzieningen erin een boost te geven aan de woordenschat van deze kinderen’, aldus het Kohnstamm Instituut.

Kinderen met laagopgeleide moeder

Voor- en vroegschoolse educatie is effectiever voor kinderen met een andere thuistaal en/of migratieachtergrond dan voor kinderen met een laagopgeleide moeder. Deze kinderen blijven in het onderzoek opvallend achter en lijken het minst van VVE te profiteren. Wel werd in de kleutergroepen een groter effect gevonden van het aanbod aan taal-, reken- en spelstimulering op de groei van de woordenschat bij deze kinderen in vergelijking met kinderen met hogeropgeleide moeders. De doelgroep met een lageropgeleide moeder heeft dus extra baat bij een goede kwaliteit van het aanbod aan taal, rekenen en spel in de vroegschoolse periode.

Doorgaande lijn

Toch maakt het Kohnstamm Instituut ook kanttekeningen. Zo is de educatieve kwaliteit in de kleutergroepen vaak lager dan bij kinderopvanglocaties met een VVE-programma. Bovendien stroomde de helft van de onderzochte VVE-kinderen door naar een school zonder erkend VVE-programma. Het Kohnstamm Instituut pleit daarom voor een hogere (educatieve) kwaliteit in – met name – kleutergroepen en een betere afstemming tussen kinderopvang en primair onderwijs.

Zorgen over bereik

De onderzoekers uitten daarnaast ook zorgen. Ze geven aan dat omstandigheden zoals de toeslagenaffaire en personeelstekorten in de kinderopvang een risico vormen voor zowel het bereik van doelgroepkinderen als voor de kwaliteit van het aanbod. ‘Het is belangrijk om deelname van doelgroepkinderen aan voorschoolse voorzieningen te blijven bevorderen en het bereik in kaart te brengen.’

Het belang van VVE

De PO-Raad en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) zijn blij dat het onderzoek van het Kohnstamm Instituut nogmaals de kracht van vve heeft aangetoond. ‘De huidige aandacht in het primair onderwijs voor basisvaardigheden onderstreept nogmaals het belang van kwalitatief goede voor- en vroegschoolse educatie.’ Tegelijkertijd herkennen zij de kanttekeningen en zorgen die naar voren komen. De partijen vinden het belangrijk om de samenwerking tussen de sectoren te bevorderen en kinderopvangcentra te stimuleren de kwaliteit van VVE-programma’s verder te verbeteren.

Ook benadrukken de PO-raad en de BMK dat de toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen essentieel is, als onderdeel van een stelsel waarbij alle kinderen recht hebben op kinderopvang en daarbinnen extra aandacht is voor kinderen die dat nodig hebben.

Lees hier meer over VVE en taalachterstanden >>

De visie behorende bij Pluk

Samen spelen en leren

Van eigenzinnige  tot eigengereide peuters. Spelen, ontdekken, leren, groeien. Voor peuters die lekker in hun vel zitten en straks klaar zijn voor de basisschool. Kleintjes vol enthousiasme en positieve aandacht op weg helpen, een steuntje in de rug geven. Met ons vertrouwde team werken we op een speelse manier aan ontwikkeling, met liefde.

PLUK de dag

Wij zijn Peuteropvang PLUK. Met negen locaties in Brunssum en Beekdaelen zijn we altijd dichtbij. En dat is precies waar we willen staan: dichtbij de peuter die een eerste stap zet buiten de omgeving van het gezin. Dichtbij het kind dat brabbelt en babbelt, spelt en telt, hapt en prakt, speelt en deelt, springt en zingt. Een Plukker heeft een streepje voor.

PLUK de vruchten

De medewerkers van onze negen vestigingen staan voor één doel: samen spelen en leren. Ontdekken en groeien om zo de overstap naar groep 1 van de basisschool gemakkelijk maken. Voor elke peuter, want ieder kind verdient gelijke kansen om te starten in de basisschool. Met onze peuteropvang en Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) werken we dan ook nauw samen met de lokale basisschool.

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Onze PLUK plekken

PLUK de dag. We zijn allemaal uniek maar ook allemaal één. Samen kunnen we vol vertrouwen groeien en bloeien. In een warme, vertrouwde omgeving die veilig voelt. Met deskundige begeleiding die een positieve kijk op het leven heeft. Met elkaar, ouders, kinderen, pedagogisch medewerkers. Zo kunnen we samen het beste uit elke dag halen, met plezier.

Pimpeloentje – Pluk Brunssum Oost

’t Pieëpelke Bingelrade – Pluk Bingelrade Beekdaelen

De Kruimeldoos – Pluk Schinveld Beekdaelen

’t Hummelhutje – Pluk Brunssum West

Pukkio – Pluk Brunssum Noord

’t Pieëpelke Merkelbeek – Pluk Merkelbeek Beekdaelen

De Paddenstoel – Pluk Brunssum Zuid

Pinokkio – Pluk Brunssum Centrum

Bij de handjes – Pluk Brunssum Centrum

Over PLUK

Peuteropvang PLUK is onderdeel van Stichting CMWW, Maatschappelijk werk, Welzijnswerk en Peuteropvang. Deze non-profit organisatie heeft haar roots in de gemeente Brunssum en Beekdaelen.

PLUK staat voor Peuteropvang en Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) en is met al haar negen locaties gevestigd in een basisschool, voor een veilige en vertrouwde voorbereiding op de basisschool.

Onze 30 medewerkers zijn pedagogisch geschoold en voldoen aan alle wettelijke eisen. Samen vormen wij een enthousiast team met op elke locatie vaste gezichten: voor structuur en een optimale vertrouwensband met kinderen en ouders.