Spring naar content

ANBI Status CMWW

CMWW en ANBI Status

Stichting Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum -Onderbanken CMWW
Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

RSIN/ fiscaal nummer ANBI 3040458
Prinses Beatrixstraat 1A
6443 AK Brunssum
info@cmww.nl telefoon: 088-452500

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:

 1. De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van een goede dienstverlening/ondersteuning aan burgers in Welzijnswerk, Hulpverlening, Peuteropvang en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.
  Onder goede dienstverlening/ondersteuning wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden dienstverlening/ondersteuning.
 2. De Stichting heeft verder het doel het realiseren van andere vormen van maatschappelijk werk en maatschappelijke dienstverlening in overleg met de overheid of andere instanties. Werkvormen, voorzieningen en structuren in gang te zetten, te stimuleren en te onderhouden, die gericht zijn op sociaal-culturele en educatieve ontplooiing voor personen en groepen.
 3. De doelstelling wordt omschreven als: CMWW biedt burgers een kans voor leven in haar werkgebied, door het versterken van de eigen kracht en het verbinden van burgers en buurten.
 4. Om dat doel te bereiken richt de stichting zich op een viertal doelstellingen en in het bijzonder op de balans tussen deze doelstellingen, meer in het bijzonder: A. Gezondere inwoners/populatie. Een gezonde populatie die veerkrachtig is, en om kan gaan met de uitdagingen die het leven biedt conform de hernieuwde definitie van “positieve gezondheid”. B. Goed ervaren kwaliteit van dienstverlening. Kwaliteit die ertoe leidt dat enerzijds de eerste doelstelling (gezondere inwoner) gerealiseerd wordt en anderzijds de wijze waarop dit wordt gerealiseerd als positief wordt ervaren door de inwoners. C. Bekwame en tevreden medewerkers/professionals. Medewerkers die de ruimte ervaren, die worden uitgedaagd hun eigen kennis en expertise toe te passen, en die van elkaar leren, waardoor integraal werken mogelijk wordt. Medewerkers op de werkvloer krijgen optimaal de ruimte om te doen wat vanuit hun professionaliteit het beste is voor de cliënt. D. Gemiddeld lage kosten per burger / populatie. De bovenstaande doelstellingen staan in verhouding tot de daarvoor beschikbare middelen. Hierbij zijn deze middelen toereikend. Door vroegtijdig, integraal te kijken en de focus op gezondheid te hebben in plaats van gebrek, komen we tot gemiddeld lagere kosten per burger.
 5. Voor het bereiken van haar doelstelling volgt de stichting de richtlijnen van de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

De functies van de bestuurders:

 • Wetzels-Aben M.B.P.  voorzitter
 • Ausems A.W.M. penningmeester
 • Ehlen L.C.E.. secretaris
 • Eussen W.A.G.O, bestuurder
 • Van Riet, J.P.C.M., bestuurder

Beloningsbeleid:

WNT verantwoording Per 1 januari 2013 is de Wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Voor CMWW is het bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 201.000. Uit de jaarcontrole 2020 van de onafhankelijk accountant is gebleken dat zowel de directeur als de
bestuursleden ruim onder de gestelde normering blijven. Bezoldiging 2020 voor de directeur € 119.567  (inclusief € 10.599 beloning betaalbaar op termijn) en bestuursleden ontvangen een bezoldiging van € 1.700 of minder.


Doelrealisatie
De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. Het uitvoeren van haar visie dat een actieve deelname aan de samenleving een belangrijke voorwaarde is voor een betekenisvol en zingevend leven. Daaruit vloeit de missie voort dat haar cliënten als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. De Stichting ondersteunt mensen om het heft (weer) in eigen hand te nemen en (weer) te participeren in die maatschappij.
 2. Het hanteren van de uit de visie en missie voortvloeiende speerpunten waarin mensen bij het opbouwen van een zinvol bestaan ondersteuning krijgen op het gebied van: A. Maatschappelijk werk in de wijk: door het organiseren van hulpverlening zoveel mogelijk binnen handbereik, in de wijk en in nauwe samenwerking met andere relevante partijen. B. Welzijn en dienstverlening in de wijk of per gemeente: door te zorgen voor een zinvolle dagbesteding in de vorm van activiteiten in de wijk, vrijwilligerswerk of werkervaringsplekken, samen en aansluitend aan het aanbod van andere partijen. C. Peuteropvang per gemeente gekoppeld aan basisonderwijs, welzijn, kinderopvang en indien voorhanden aangeboden in Integrale Kind Centra: door het inrichten van Peuteropvang die voldoet aan de wettelijke vereisten zoals Voor en Vroegschoolse Educatie. D. Maatwerkoplossingen voor vragen die niet vanuit het reguliere aanbod beantwoord kunnen worden; door het inrichten van expliciete/variabele maatwerkoplossingen veelal innovatief en in de vorm van projectmatige aanpak met oog voor externe financiering.
 3. De Stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de dienstverlening/ondersteuning tot stand komen in dialoog en samenwerking tussen – dienstverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij de dienstverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid.

Artikel 12 statuten CMWW; Ontbinding en vereffening

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op de daartoe te nemen besluiten is het bepaalde in artikel 1 1 leden 1 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel voor Limburg.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
 6. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding dat een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of vaneen buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Jaarverslagen CMWW

2014

2015 en kerncijfers 2015

2016